بررسی عملکردی و مزایای پلی کربوکسیلات های "حفظ کننده اسلامپ" در مقایسه با "فوق روانساز های دیرگیرکننده"در بتن ریزی های شهری
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1خیابان سعادت آباد- خ علامه جنوبی- نبش کوچه 38 شرقی- پ 55- طبقه 2 واحد 3
2البرزشیمی
3مدیر عامل
چکیده
صنعت بتن و صنایع وابسته آن از زیر ساخت های مهم توسعه کشور محسوب می شود. مطابق با سند جامع چشم انداز بتن 1404 افزایش مقاومت فشاری بتن های مصرفی تا حداقل 50 مگاپاسکال و افزایش عمر مفید ساختمان های بتنی در پایان این برنامه ضروری می باشد. برای رسیدن به این اهداف می بایست نسبت آب به سیمان در طرح اختلاط کاهش یابد که این امر استفاده از فوق روانساز‌های بتن را اجتناب ناپذیر می نماید. افزودنی های حفظ کننده اسلامپ با ایجاد اثر ممانعت فضایی موجب حفظ کارایی مخلوط بتن در بازه های زمانی طولانی مدت می شود این درحالی است که فوق روانساز های دیرگیرکننده باایجاد اثر دافعه الکترواستاتیکی سبب تاخیر در زمان گیرش بتن شده و بدین صورتاز افت اسلامپ جلوگیری می‌کند. در این پژوهش به بررسی اثر حضور این دو نوع افزودنی در سه طرح مخلوط بتنی با نسبت آب به موادسیمانی 0.4 و عیارکل 350کیلوگرم درمترمکعب برروی اسلامپ، حفظ اسلامپ و مقاومت فشاری پرداخته شده است که نتایج آن نشان می دهد در طرح مخلوط بتنی با افزودنی های دیرگیرکننده در مقایسه با طرح مخلوط شاهد افزایش 15درصدی مقاومت فشاری 28 روزه مشاهده شده و میزان کاهش اسلامپ آن پس از 60دقیقه 85میلی متر اندازه‌گیری شد و استفاده از افزودنی های حفظ کننده اسلامپ در طرح مخلوط بتنی مشابه در مقایسه با طرح مخلوط شاهد موجب افزایش 33 درصدی مقاومت فشاری 28 روزه شد و میزان کاهش اسلامپ آن پس از 60دقیقه صفرمیلی متر اندازه‌گیری شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Performance evaluation and benefit of slump retention polycarboxylates in comparison with high range water reducer and retarder admixture in urban concreting.
Authors
Behnaz Yahyaei, ali khalili fard, Arash Oveisi
Abstract
Concrete industry and its related industries are considered as the most important infrastructure development of the country .In accordance with the Comprehensive Document of Concrete Perspectives 1404, the increase in the compressive strength of concretes to at least 50 MPa and the prolongation of the useful life of concrete structures at the end of this program is essential .In order to achieve these goals, the ratio of water to cement should be reduced in the mixing plant, which makes the use of concrete super plasticizer inevitable .Slump retention admixture with the effect of Steric hinders will keep the concrete mixture in good workability for long periods of time. However, retarder super plasticizer with electrostatic effects are delayed concrete setting and thus prevent slump reduction .In this study, the effect of the presence of these two types of additive on three concrete mix designs with a water-to-cement ratio of 0.4 and 350 kg/m3 cement on slump, slump retention and compressive strength have been investigated. The results of this study show that in concrete mix design with high range water reducer and retarder Compared to the control mix, a 15% increase in compressive strength of 28 days was observed and the slump decreased after 60 minutes of 85 mm. The use of slump retention super plasticizer in the same concrete mix design increased 33% the compressive strength was 28 days, and no decrease in slump parameter was observed after 60 minutes.
Keywords
concrete, Super plasticizer, slump retention super plasticizer, retarder super plasticizer, compressive strength