ررسی آزمایشگاهی مقاومت دیوار بنایی با آجر سه‌گل
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1شیراز- بلوار مدرس- روبه رور فضل آباد- دانشگاه صنعتی شیراز
2استادیار
چکیده
مشخصات مکانیکی آجر و عملکرد مناسب آن در ترکیب با ملات در ساخت دیوارهای بنایی حائز اهمیت است. ترکیب و عملکرد مناسب دیوار بنایی بسیاری از خسارات را هنگام اعمال بارهای جانبی مثل زلزله کاهش می‌دهد و سطح عملکرد سازه‌های بنایی را بالا می‌برد. شناخت مشخصات مکانیکی مصالح و دیوارهای بنایی در اصلاح مصالح مصرفی و روش ساخت در ساختمان‌های جدید و ارزیابی ساختمان‌های موجود راهگشا است. علاوه بر مشخصات آجر مصرفی، نسبت آب به سیمان، دانه‌بندی ماسه و عیار سیمان از عوامل مؤثر بر مقاومت ملات و در نتیجه مقاومت دیوارهای بنایی است. در این مطالعه آزمایشگاهی ابتدا با انتخاب سه عیار 1:3، 1:4 و 1:5 مشخصات مکانیکی ملات بررسی شد؛ سپس با انجام آزمایش فشاری، خمشی و درصد جذب آب آجرهای سه‌گل مشخصات آجر مصرفی تعیین شد. درنهایت مشخصات مکانیکی منشور آجرکار ازجمله مقاومت فشاری و برشی بر پایه آزمایش‌های استاندارد تعیین شد. نتایج نشان داد هرچه مقاومت فشاری ملات بیشتر باشد؛ نسبت مقاومت فشاری منشور آجرکار به مقاومت فشاری آجر افزایش می‌یابد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Experimental investigation on strength of masonry wall with hollow brick.
Authors
shiraz, seyed mahdi deghan, mohammad amir Najafgholipour
Abstract
The mechanical properties of the brick in combination with mortar play important role in masonry buildings. The appropriate composition and behavior of the masonry walls reduce most of the damages when masonry buildings are subjected to lateral loads such as earthquake and consequently structural performance is enhanced. Knowing mechanical properties of mortar, masonry units and masonry walls are crucial for selecting proper material and construction practice. In addition to properties of bricks, grading, water-cement ratio and cement content affects strength of mortar and accordingly strength of masonry walls. In this experimental study, mechanical properties of cement mortars with 1:3, 1:4 and 1:5 (volume ratio of cement: sand) is studied; then compressive strength, flexural strength and water absorption of hollow bricks were investigated. Finally, mechanical properties of masonry prism with hollow bricks including compressive strength and shear (diagonal tension) strength are determined based on standard test procedures. results shows that when compressive strength of mortar increases, the ratio of compressive strength of masonry prism to compressive strength of brick increases too.
Keywords
Keywords: Hollow brick, cement-sand mortar, shear strength of masonry, compressive strength of masonry