بررسی شکل و ابعاد بازشو در دیوارهای 3D پانل تحت بارگذاری چرخه ای با بتن سبک
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1هفشجان- خیابان نواب صفوی-خیابان موسوی- کوچه 23
2استادیار مهندسی سازه، دانشکده عمران، دانشگاه یزد
چکیده
صنعتی سازی ساختمان برای توصیف مفاهیم مدل‌سازی، پیش ساخته‌سازی و مونتاژ به کار می‌رود و به مفهوم هزینه کردن در تجهیزات، امکانات و تکنولوژی با هدف افزایش خروجی، کاهش کار دستی و ارتقای کیفیت می‌باشد و مشخصه‌هایی چون تمرکز تولید، تولید انبوه، استاندارد سازی، تخصص، سازمان‌دهی مناسب و همگرایی، جزو شرایط لازم برای موفقیت این فرآیند هستند. یکی از روش‌های صنعتی سازی ساختمان‌ها، استفاده از سیستم‌های پیش ساخته است. از انواع سیستم‌های پیش ساخته می‌توان به سیستم صفحات ساندویچی3D Panel اشاره کرد.
در این تحقیق سعی شد با استفاده از نرم افزار ABAQUS به مدل‌سازی پانل‌های دارای سه نوع مختلف بازشو از نظر ابعاد و موقعیت قرارگیری و هم چنین بدون بازشو پرداخته شود و رفتار پانل، ظرفیت، شکل‌پذیری و سختی آنها مورد ارزیابی قرار گیرد و همچنین در این تحقیق پانل‌های ساندویچی سه بعدی دارای بازشو، با بتن پاششی سبک سازه‌ای مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
وجود بازشو در تری دی پانل با بتن سبک باعث کاهش مقاومت سختی و میزان جذب انرژی گردید. بعد از مدل تری دی پانل بدون بازشو، تری دی پانل با بازشو نوع 3 بیشترین مقدار مقاومت نهایی را که معادل 117 کیلو نیوتن است را داشته است. در بین مدل های مختلف پانل با بازشو نوع 2 با بتن سبک ضعیف‌ترین عملکرد را در بین انواع بازشوها داشته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigate the shape and dimensions of the opening of 3D panel panels under lightweight concrete loading
Authors
ghazanfar heidari, Mohammad forughi
Abstract
Building industrialization is used to describe the concepts of modeling, prefabrication and assembly, and in the sense of costing equipment, facilities and technology with the goal of increasing output, reducing manual work and improving quality, and features such as production concentration, mass production, standardization, Expertise, proper organization and convergence are among the requirements for the success of this process. One of the methods of industrialization of buildings is the use of prefabricated systems. A variety of pre-fabricated systems can be found on the 3 D Panel sandwich panels.
In this research, using ABAQUS software, we tried to model panels with three different types of openings in terms of dimensions and positioning as well as unplugged, and their panel behavior, capacity, shape and hardness were evaluated, and also in this Investigating three-dimensional sandwich panel panels with a lightweight concrete spraying style.
The presence of lightweight concrete in a triple panel reduces hardness and energy absorption.
After the triple panel model without opening, the triple panel with Type 3 popup has the highest final resistance value of 117 kN.
Among the various models, the Type 2 panel with Concrete has the weakest performance among all types of openings.
Keywords
3 D Panel, Sandwich Panels, Opening, Lightweight Concrete, Cyclic Loading