مقایسه رفتار سیستم سازه‌ای لوله‌ای دارای تیر میان‌طبقه با سیستم قاب محیطی تحت بار باد NBCC 2010
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1آذربایجان شرقی-تبریز-آخرخیابان صائب-کوی سهند-6متری12-پلاک4-طبقه3
2تبریز-دروازه تهران- مجتمع دانشگاه آزاذ اسلامی تبریز
چکیده
در طول تاریخ همواره ساخت سازه‌های بلند مرتبه مورد توجه بوده است. یکی از مناسب‌ترین سیستم‌های سازه‌ای که تاکنون در تعدادی از بلند مرتبه‌ترین ساختمان‌های جهان و حتی ایران از آن استفاده شده، سیستم سازه لوله‌ای یا قاب‌محیطی می‌باشد. تاکنون محققین روش‌های متنوعی برای بهبود رفتار آن پیشنهاد کرده‌اند. استفاده از تیر میان‌طبقه در پوسته قاب‌محیطی یکی از این روش‌های می‌باشد. که در این پژوهش به طور ویژه میزان تأثیر استفاده از آن در قاب محیطی نسبت به سیستم لوله‌ای اولیه در یک سازه با ارتفاع 120 متر تحت بار باد NBCC 2010 که به روش دینامیکی بر آن اعمال شده، بررسی‌ها صورت گرفته است. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان گفت: استفاده از سیستم سازه‌ای لوله‌ای دارای تیر میان‌طبقه نسبت به سیستم قاب‌محیطی منجربه کاهش اندیس ‌لنگی‌برش سازه و بهبود عملکرد سازه از لحاظ: حداکثر تغییر مکان، حداکثر شاخص دریف، شتاب عرضی سازه، برش پایه و لنگر واژگونی شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of the behavior of a Tubular structure system has the Mid-Story Beam with Frame tube structure system under the NBCC wind load 2010
Authors
Alireza Shokati Oskouei, Taleb Moradi Shaghaghi
Abstract
Throughout history, high-rise structures have been considered. One of the most suitable structural systems that has been used in some of the most high-rise buildings in the world and even in Iran, is the Tubular structure or Frame tube system. So far, researchers have come up with a variety of ways to improve it behavior suggested. The use of Mid-Story Beam in a frame shell is one of these methods. In this study, the effect of its use in the environmental frame Relative to the Frame tube system in a structure with a height of 120 meters under the NBCC wind load 2010 applied dynamically was investigated. Finally, according to the results, we can say: the use of Tubular structure system had the Mid-Story Beam, compared to the frame tube system has led to a reduction, structural Shear lag index and improved structural performance in terms of: maximum displacement, maximum story drift ratio index, transverse structural acceleration, base shear and moment, have been.
Keywords
Tall buildings, wind load, Mid-Story Beam, Frame tube, Shear lag index