بررسی ظرفیت لرزه ای بادبند های کمانش تاب در مقایسه با بادبند همگرا در سازه های فولادی نامنظم (طبقه نرم) با استفاده از روش پوش اور
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
سعادت آباد- کوی فراز- خ مینا ساختمان نیلوفر واحد A1
چکیده
در طراحی کلاسیک جهت مقاوم کردن سازه ها در برابر نیروهای زلزله و باد از بادبندها و قاب های خمشی به عنوان سیستم مقاوم جانبی استفاده می شود حال آنکه بسیاری از نقایص مهاربندهای معمول نتیجه اختلاف بین ظرفیت کششی و فشاری این مهاربندها و زوال در آن ها تحت بارگذاری چرخه ای می باشد. نوع خاصی از میراگرهای هیسترزیس تحت عنوان بادبندهای کمانش ناپذیر سعی در رفع این نواقص نموده اند و به عنوان یک مستهلک کننده انرژی سبب کاهش آسیب های لرزه ای سازه و نیز رفتار بهینه آن می گردند. این نوع بادبندها قابلیت جذب انرژی بیشتری دارند و در نتیجه مقدار عمده ای از انرژی لرزه ای بارهای جانبی را جذب می کنند لذا انرژی جذب شده توسط سایر المان ها را کاهش می دهند و از آسیب رسیدن به سایر المان های سازه جلوگیری نموده و همچون یک فیوز برای سازه عمل می کند. در این راستا با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی و آنالیز پوش اور به بررسی و مقایسه رفتار لرزه ای قاب خمشی فولادی با مهاربندی همگرا و قاب خمشی فولادی با مهاربندی کمانش ناپذیر در ساختمان های معمولی و ساختمان های نامنظم (وجود طبقه نرم) پرداخته شده است و ظرفیت های لرزه ای سازه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of seismic capacity of buckling braces compared to convergent braid in irregular steel structures (soft floor)
Authors
tehran
Abstract
In classical design, to strengthen structures against earthquake and wind forces, braces and flexure frames are used as auxiliary system, while many of the common curtain defects result in a difference between the tensile and compressive strength of these braces and their deterioration. Cyclone loading. A special type of hysteresis dampers under the name of bumpy braces attempts to overcome these defects and, as an energy outlet, reduces the seismic damage of the structure and also optimizes its behavior.
These type of braces are more energy-absorbent and, as a result, a large amount of seismic energy absorbs lateral loads, thus reducing the energy absorbed by other elements and preventing damage to other structural elements, such as a The fuse acts for the structure. In this regard, using nonlinear static and nonlinear analysis, the seismic behavior of the flexural steel frame with convergent braiding and the folding frame with unbroken bracing in ordinary buildings and irregular buildings (the existence of soft floors) has been investigated. And seismic capacity of the structures have been evaluated and evaluated.
Keywords
buckling resistance brace, irregular building, soft floor, push over analysis