رویکرد نوین تعادل انرژی در مقاوم ­سازی سازه ­های فولادی با استفاده از میراگرهای ویسکوالاستیک
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تهران
2استادیار گروه عمران، دانشگاه لرستان، خرم آباد، لرستان، ایران
چکیده
مقاوم سازی سازه های موجود بر مبنای تکنولوژی های روز دنیا می تواند به عنوان ابزاری برای مقابله با آسیب های سازه ای و غیرسازه ای ناشی از بار دینامیکی زلزله باشد. استفاده از وسایلی که به نحوی به جذب انرژی کمک کند و باعث افزایش میزان جذب انرژی شود می تواند به این مهم کمک کند. میراگرهای ویسکوالاستیک غیرخطی یکی از این نوع وسایل می باشد. وارد آمدن خسارات زیاد سازه ای و غیر سازه ای به سازه های کوتاه مرتبه در زلزله های اخیر باعث شد رویکرد استفاده از این نوع وسایل جاذب انرژی برای ساختمان های کوتاه مرتبه با توجه به فراوانی استفاده از آن ها در کلانشهرها و عدم طراحی بر اساس آئین نامه های بروز برای ساختمان های قدیمی موجبات تمرکز بیشتر به این موضوع را فراهم آورد. نتایج این مقاله نشان می دهد که کاهش انرژی کرنشی می تواند به عنوان یک هدف اصلی در مقاوم سازی مدنظر باشد که با کاهش آن بتوان به بهینه سازی سازه موجود پرداخت. این رویکرد جدید در این مقاله مورد توجه قرار می گیرد. در این مقاله به بررسی عملکرد لرزه ای در سه سطح خطر زلزله مکرر، زلزله طرح و ماکزیمم زلزله مورد انتظار پرداخته می شود. همچنین به بررسی تغییرمکان نسبی، تغییرمکان نسبی پسماند و شتاب مطلق ماکزیمم اقدام می شود که با مقایسه آن ها به انتخاب بهترین مدل بهینه که حداقل تعداد میراگر در آن به کار رفته است، بر مبنای سطوح خطر مختلف پرداخته می شود
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
A Novel Approach of Energy Balance in Retrofitting of Steel Structures with Viscoelastic Dampers
Authors
Sajad Soroushnia, Fereidoon Omidinasab
Abstract
Retrofitting of the existing structures based on worldwide technologies could be used as a tool to reduce the structural and non-structural damages that caused by earthquake dynamic load. Implementation of the devices such as viscoelastic dampers improves the energy absorption of the structural system. The damage to many low-rise steel structures buildings during the recent earthquakes led to the approach of using this type of energy dissipater equipment for such low-rise buildings to improve the seismic behavior of the building. Moreover, majority of the existing buildings designed based on the older versions of the new building codes and it makes the scenario more worst due to not having a safe structure to serve under life safety level of hazard. In this paper, a novel method for retrofitting of the structures has been proposed which normally, design engineers do not pay attention to this as an important factor in retrofitting of the buildings. The results shown that the reduction of strain energy can be considered as a main goal in retrofitting. Therefore, the seismic performance of the building has been studied in three levels of frequent earthquake, design base earthquake and maximum considered earthquake for three earthquake ground motions. Furthermore, the relative drift, residual drift and maximum absolute acceleration have been investigated based on different hazard levels.
Keywords
seismic performance, Viscoelastic Dampers, Energy absorption, time history analysis, Strain Energy