بررسی اثر نیروهای هیدرودینامیکی در پایداری توربین های بادی شناور پایه کششی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
بلوار امام رضا - خیابان جهان پیما - 4817984397
چکیده
توربین های بادی شناور یکی از ابزار های جدید مهار انرژی باد هستند. به دلیل جدید بودن این ابزار بررسی پارامترهای موثر در طراحی،ساخت و پایداری این ساز ها عمده مطالعات حال حاضر را به خود اختصاص داده است. در این مطالعه به بررسی پایداری یک توربین بادی شناور نوع سکوی پایه کششی براساس میزان جابجایی توربین بادی شناور پرداخته شده و بدین منظور از مدل سازی در نرم افزار FAST بهره گرفته شده است. یکی از پارامتر های مهم در پایداری توربین های بادی شناور نیروی موج می باشد که به ارتفاع موج بستگی دارد، به همین دلیل در این مطالعه با تغییر ارتفاع موج، سعی بر یافتن رابطه بستگی ارتفاع موج و میزان جابجایی هر 6 درجه آزادی شناور می‌باشد. همچنین میزان حساسیت هر یک از حرکت های شناور به تغییر ارتفاع موج با توجه به نمودار تاریخچه زمانی 11 میزان جابجایی هر درجه آزادی بررسی می شود. در حالت کلی می توان گفت که اثر نیروهای های هیدرودینامیکی در حرکت سرج بیشتر از بقیه حرکت‌های شناور می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
• Investigation of the effect of hydrodynamic forces on the stability of tension leg platform wind turbine
Authors
Sari
Abstract
Floating wind turbines are one of the new tools for controlling wind energy. Due to the novelty of this tool, the study of the effective parameters in the design, construction, and stability of these instruments has been the main focus of the present study. In this study, the stability of a floating wind turbine based on the displacement of a floating wind turbine has been investigated. For this purpose, FAST software has been used for modeling. One of the important parameters in the stability of wind power floating depends on the wave height. Therefore, in this study, with the change in wave height, an attempt is made to find the relationship between the wave height and the displacement of each 6 degrees of floating freedom. Also, the sensitivity of each floating motion to the change in wave height is checked according to the time histories of displacement of each degree of freedom. In general, it can be said that the effect of hydrodynamic forces on the surge motion is greater than the rest of the floating movements.
Keywords
Floating wind turbine, FAST, Water-structure interaction, Wind-structure interaction