ارزیابی اثر نیروی آئرودینامیکی توربین بادی شناور دریایی بر روی رفتار سازه ای سکوی (بارج) نگهدارنده آن
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1عدالت 56-انتهای کوچه ساختمان 1 49167-13353
2بابل، خیابان شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
چکیده
انرژی باد و امواج از منابع بلقوه برای تولید انرژی تجدیدپذیر هستند. از توربین بادی برای تبدیل انرژی باد و امواج به انرژی الکتریکی استفاده می‌شود. با توجه به جدید بودن توربین بادی شناور، پارامتر های موثر در طراحی، ساخت و پایداری در مطالعات اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق به تحلیل پایداری یک توربین بادی شناور بارج براساس میزان جا‌بجایی های توربین بادی شناور پرداخته شده و برای این منظور از مدل سازی در نرم افزار FAST استفاده شده است. از پارامتر های مهم در پایداری توربین های بادی شناور ، سرعت باد می‌باشد. در این تحقیق رابطه تغییرات سرعت با میزان جابجایی هر 6 درجه آزادی شناور و میزان برش پایه و لنگر واژگونی مورد بررسی قرار گرفته است. میزان حساسیت هر یک از حرکات شناور به تغییر سرعت باد با توجه به نمودار تاریخچه زمانی، میزان جابجایی، برش پایه و لنگر واژگونی در هر درجه آزادی مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین نمودار طیف چگالی توان برحسب فرکانس برای میزان جابجایی، برش پایه و لنگر واژگونی در سرعت های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of the effect of aerodynamic force of marine wind turbine on the structural behavior of its retaining (barge) platform
Authors
mahdi gorgan, reza Babol
Abstract
Wind energy and waves are potential sources of renewable energy. Wind turbine is used to convert wind energy and waves into electrical energy. Due to the novelty of floating wind turbines, the effective parameters in design, construction and stability have been studied in recent studies. In this research, the stability analysis of a floating barge wind turbine based on the amount of floating-point wind turbine displacement has been investigated and for this purpose, modeling has been used in FAST software. One of the important parameters in the stability of floating wind turbines is wind speed. In this research, the relationship between velocity changes with the displacement of every 6 degrees of floating freedom and the rate of cutting and the anchor of overturning have been investigated. The sensitivity of each floating motion to wind speed variation has been studied according to the timeline, displacement, baseline cutting and reversal anchor in each degree of freedom. The power density spectrum spectrum is also studied in terms of frequency for displacement, base, and reverse anchor velocity at different speeds.
Keywords
Barge Floating Wind Turbine, wind speed, FAST, Moving, Basic Cutting