تعیین روابط الاستو - پلاستیک بتن به روش میدان فشاری اصلاح شده با کمک برنامه نویسی به روش سابروتین برای المان سه بعدی در نرم افزار آباکوس
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1۹۱۸۷۶۳۳۸۵۸
2تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
3دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی عمران، تهران، ایران.
چکیده
همواره تلاش برای مدل سازی های دقیق تر در نرم افزارهای المان محدودی مانند آباکوس و انسیس و ... مورد توجه بوده است. تمام نرم افزارهای المان محدودی دارای کتاب خانه ای شامل مدل های رفتاری پیش فرض برای مصالح پر کاربرد در رشته های مهندسی می باشند. در صورت تمایل می‌‌‌توان مدل رفتاری جدیدی را برای این نرم افزار ها تعریف کرد. این مهم نیاز به تعریف دقیقی از رفتار ماده دارد که توسط محققین ارائه شده اند و هر مدل رفتاری دارای دقت و کاربرد متفاوت خواهند بود. بررسی دقیق رفتار بتن و اندرکنشهای آن با فولاد موضوعی است که توسط محققینی مانند ویچیهو و کالینز مورد بررسی قرار گرفته شده است که با استفاده از این مدل ها دقت نتایج به دست آمده افزایش خواهد یافت. برنامه به زبان فرترن برای المان سه بعدی و بر اساس روابط ارائه شده توسط ویچیهو و کالینز که به روابط میدان فشاری شناخته می شوند استوار است. در این مقاله تلاش شده است نحوه معرفی روابط الاستو – پلاستیک در تئوری میدان فشاری به صورت جامع بررسی شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Determination elasto-plastic equation of Concrete Using Modified Compression Field theory Using Subroutine Programming for three-Dimensional Element in Abaqus Software
Authors
payman Varzandeh far, Pasha Javadi, Masoud Nekooei
Abstract
so many Efforts have always been made to make more detailed modeling in finite elements such as Abaqus and Ansys, All finite element software such as abaqus has a home-based booklet that includes the default behavioral models for materials. If desired, a new behavioral model for these software could be defined. This requires the accurate definition of the material behavior that is presented by the researchers, and each behavioral model will have different precision and application. The studies based on modified compression field theory have been made by researchers such as Vecchio and Collins, which will increase the accuracy of the FEM models. The program is based on the FORTRAN language for the two-dimensional element based on 3D MCFT Theory by Vecchio and Collins, which are known as compression fields relations. In this paper, an attempt has been made to comprehensively examine how to introduce elasto-plastic relations in the MCFT.
Keywords
subroutine, three-dimensional element, concrete, ABAQUS, modified compression field theory