روش‏های تونلسازی در زمینهای نرم
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1مراغه- دانشگاه مراغه- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران
2عضو هیأت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
چکیده
افزایش جمعیت و بیشتر شدن ترافیک منجر به گسترش شبکه های حمل و نقل گردیده است. سازه های زیرزمینی از مهمترین سازه ها در شبکه های حمل و نقل می باشند که با توجه به ویژگی ها و نقش قابل توجه آنها، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته اند. هزینه قابل توجه در ساخت و مخاطرات خاص در عملیات اجرایی، موجب گردیده روشهای مختلفی برای اجرای تونلها پیشنهاد گردد. در این بین تونل سازی در زمینهای نرم از مسائل چالش برانگیز در طراحی و اجرای تونها می باشد. در این زمینها با حفاری تونل، تنش زدایی زمینهای بالای قسمت حفاری شده صورت گرفته که ممکن است موجب ریزشهای موضعی یا حتی تخریب کامل فضای حفر شده شود. در صورت عدم کنترل این پدیده، علاوه بر مشکلات ایمنی در حین احداث، می‏تواند موجب نشست در سطح زمین و در نتیجه وارد آمدن خسارت بیشتر به تاسیسات و سازه های سطحی شود. با توجه به اهمیت موضوع تاکنون تحقیقات مفصلی در این خصوص انجام شده است. در این پژوهش ضمن بررسی تحقیقات انجام شده، روشهای مختلف اجرای تونل در زمینهای نرم مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Tunneling methods on soft grounds
Authors
Hamid Reza Maragheh, Navideh Mahdavi
Abstract
Increasing population and rising traffic volume has led to the expansion of transportation networks. Underground structures are one of the most important infrastructures in transportation networks which, given their characteristics and their remarkable role, have been considered more than ever. Significant cost of construction and specific risks in the operation, have led to the proposed different methods for the implementation of tunnels. Meanwhile, tunneling in loose areas is a challenging issue in the design and construction of tunnels. In these areas, by digging the tunnel, the relaxation of the ground above the section of the excavation take place. This may results in localized or even completely degraded in excavated spaces. In the absence of control of this phenomenon, It can cause surface settlement and safety problems during construction. In addition, facilities and infrastructures may be damaged. Considering the importance of this topic, various researches and studies have been done in this regard. In this study, the researches were reveiwed and different methods of running the tunnel have been investigated in loose areas.
Keywords
Tunneling, soft ground, drilling methods