ارزیابی لرزه ای کیفی ساختمان های موجود در شهرستان تنکابن
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1مازندران. تنکابن.شیرود.خیابان شهید محمود کاسه گر محمدی.منزل اسماعیل کاسه گر محمدی
2هیئت علمی دانشگاه آزاد چالوس
چکیده
نظر به وقوع زمین لرزه های متعدد در ایران در چند دهه ی اخیر که سبب بروز خسارات اقتصادی و جانی فراوانی شده است ، ارزیابی لرزه ای ساختمان ها برای شناخت وضعیت موجود و کاهش خسارات و برآورد تقریبی از هزینه مقاوم سازی وپایه اطلاعاتی مناسب برای مدیریت بحران ناشی از زلزله حائز اهمیت است.با توجه به تغییرات آیین نامه ای پیش آمده در چند سال اخیر و کاستی های موجود در طراحی، نظارت و اجرای ساختمانها در چند سال پیش، در این پژوهش 50 ساختمان با عمر حدود 10 سال به بالا در شهرستان تنکابن انتخاب و تحلیل خطی استاتیکی معادل در نرم افزار ایتبس مطابق ویرایش چهارم استاندارد 2800 زلزله بر روی آنها انجام پذیرفت. دو معیار ارزیابی تغییر مکان نسبی طبقات و مقاومت اجزای سازه ای جهت تخمین وپیش بینی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای موجود مورد بررسی و کنترل قرار گرفت. برهمین اساس چهار گروه با میزان خطر آسیب پذیری کم ، متوسط ، زیاد و با احتمال تخریب در نظر گرفته شد و ساختمانها با توجه به معیار های ارزیابی و خطر آسیب پذیری تقسیم بندی شدند.نتایج نشان می دهد که 18 درصد کل ساختمان های مورد مطالعه در تنکابن در محدوده ی با خطر آسیب پذیری کم و 20 در صد متوسط و 16 درصد زیاد و 46 درصد در محدوده ی با احتمال تخریب قرار دارند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Qualitative seismic evaluation of existing buildings in Tonekabon city
Authors
tonekabon, Saleh Amin Yavari
Abstract
Considering the occurrence of numerous earthquakes in Iran in recent decades, which have caused many economic and psychological losses, the seismic evaluation of buildings for the recognition of the existing situation and the reduction of damages and an approximate estimate of the cost of retrofitting and the appropriate information base for crisis management The earthquake is important. Due to the changes in the regulations in recent years and the shortcomings in the design, supervision and execution of buildings in a few years ago, in this study 50 buildings with a life span of 10 years and above in the city Selection of Tonekabon and the equivalent static linear analysis in the ITB software in accordance with the fourth edition of Standard 2800 Earthquake was performed on them. Two criteria for assessing the relative displacement of floors and the strength of structural components were investigated and controlled to estimate and predict the seismic vulnerability of existing buildings. Based on this, four groups with a low, moderate, high and vulnerable risk of vulnerability were considered and buildings were classified according to assessment criteria and vulnerability risk. Accordingly, the outputs were presented in tables and charts. Using GIS software, buildings were mapped onto the city map and a city vulnerability map was presented. The results show that 18% of all buildings in Tonekabon range With a low vulnerability risk of 20% and an average of 16%, and 46%, with a potential for destruction.
Keywords
Qualitative Seismic Evaluation, Vulnerability, Concrete Buildings, Tonekabon, Linear analysis