تحلیل خطر لرزه ای ساختگاه ساختمان مخابرات شهر بازرگان
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1مراغه- دانشگاه مراغه- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران
2عضو هیأت علمی- گروه مهندسی عمران- دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند- مرند
چکیده
در این پژوهش مهمترین ویژگی های لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت و همچنین خطر زمین لرزه بر روی سایت ساختمان مخابرات شهر بازرگان مورد بررسی قرار گرفته و طیف ویژه ساختگاه به کمک تحلیل خطر برای آن ارائه گردیده است. تحلیل خطر زلزله این امکان را فراهم می سازد که عدم قطعیت در اندازه، موقعیت، نرخ رخداد و اثرات زلزله ها به صورت جامع در ارزیابی خطرات لرزه ای مدنظر قرار گیرند. علاوه بر آن تحلیل خطر طیفی این امکان را می دهد که نتایج تحلیل خطر را برای پریودهای مختلف، در دوره بازگشت مطلوب تولید نماییم. در این مقاله ابتدا گسلهای بنیادی ساختگاه مورد نظر تا شعاع 200کیلومتری اطراف آن مورد مطالعه قرار می گیرد. سپس داده های لرزه ای بررسی شده و پارامترهای لرزه خیزی به کمک روش کیکو محاسبه می گردد. در ادامه با اعمال روابط کاهندگی طیفی مناسب با استفاده از نرم افزار SEISRISK III طیف طراحی ویژه ساختگاه با احتمال خطر فراگذشت 2% و 10% ارائه می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Seismic Hazard Risk Analysis of Bazargan Telecommunication Building
Authors
Hamid Reza Ahmadi, Navideh Mahdavi
Abstract
A probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) was performed on the basis of Cornell-McGuire method (Cornell 1968; McGuire 1977) and the uniform hazard spectra corresponding to the probability of exceedence 10% and 2% , (PE=10% and PE=2%), of the Bazargan telecommunication building site were estimated.
In this paper the well known computer program SEISRISK III (Bender and Perkins 1987) which is a computer program for seismic hazard estimation was used for hazard analysis procedure. A collection of available cataloged consist the recorded and historical events was used for calculating the parameter b value for the selected region based on Gutenberg-Richter relation. The maximum magnitude value was determined using the well known Kijko approach. The aftershocks were removed using windowing procedure proposed by Gardner and Knopoff. Using the response spectral-based attenuation relationships the peak ground accelerations (PGA) and the elastic response spectra with 5% damping ratio corresponding to the probability of exceedenses 2% and 10% were estimated.
Keywords
Hazard Risk Analysis, Probabilistic Seismic Hazard Spectra