بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای غیر باربر در ساختمان بنایی محصور شده با کلاف
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1فارس-آباده-خیابان دکتر علی شریعتی کوچه 6 پلاک 56
2مدرس آموزشکده فنی آباده
چکیده
در طول چند دهه اخیر مطالعات فراوانی به منظور توسعه سیستم های باربر جانبی صورت گرفته است. بر اساس تجربیات حاصل از زلزله های گذشته بسیاری از سیستم های سازه ای عملکرد مناسبی از خود نشان داده اند. با وجود پیشرفت های بدست آمده در بخش المان های سازه ای، مطالعات بسیار اندکی در زمینه رفتار لرزه ای المان های غیرسازه ای انجام شده است. در این تحقیق رفتار لرزه ای دیوارهای بنایی غیرباربر به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور سه میانقاب با جزئیات متفاوت درنظر گرفته شده و تحت بار جانبی یکسانی قرار گرفته اند. جزئیات بررسی شده شامل1- اتصال دیوار به ستون توسط شاخک فولادی، 2-استفاده از وال پست، 3-استفاده از میلگرد بستر با اتصالات U شکل می باشند.نتایج بدست آمده نشان می دهند که استفاده از شاخک های فولادی و نیز وال پست کمکی به بهبود رفتار دیوار نکرده و در هر دو حالت دیوار گسیخته خواهد شد. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که استفاده از میلگردهای بستر به همراه اتصالات U شکل می توانند عملکرد دیوار را به طور چشمگیری بهبود دهند. در تحلیل های صورت گرفته در این مطالعه هیچ فروریزش و یا گسیختگی در دیوارهای مجهز به میلگرد بستر و اتصالات مشاهده نشده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the Seismic Behavior of Non-Bearer Walls in a masonry Constructed Building
Authors
Mohammad Kaveh, Ahmad Ali Taghva
Abstract
Over the past few decades, numerous studies have been done to develop lateral load systems. Based on the experience of past earthquakes, many structural systems have been shown to function properly. Despite the progress made in the structural elements section, very few studies have been carried out on the seismic behavior of non-structural elements. In this research, the seismic behavior of non-supporting walls is investigated numerically. For this purpose, three intermediate sections with different details are considered and placed under the same lateral load. Examined details include: 1. Wall-to-column joints by steel towels, 2. Wall posts, 3. Use of U-shaped fittings. The results show that the use of steel tops and also auxiliary postal wall It is not going to improve the behavior of the wall and in both cases the wall will be broken. Based on the results, it was found that the use of pads with U-shaped joints can significantly improve wall performance. In the analysis of this study, no collapse or rupture was observed in walls equipped with fittings and fittings.
Keywords
seismic behavior, non-loader, wall post, middle frame