تاثیر استفاده از پودر استخوان گاو بر مشخصات مکانیکی و دوام ملات سیمان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1مراغه میدان مادر دانشگاه مراغه دانشکده فنی گروه عمران
2دانشجو /
3دانشجو
چکیده
این مقاله به بررسی تاثیر استفاده از پودر استخوان گاو به عنوان جزیی از سیمان بر ویژگی‌های مکانیکی و دوام ملات سیمان می‌‌پردازد. سنجش مقاومت فشاری در سنین 11 و 28‌روزه، جذب آب و مقاومت الکتریکی و نیز مدول الاستسیته در این سنین در درصدهای مختلفی از جایگزینی پودر استخوان حاکی از آن است که افزودن این ماده تا نسبت 5 درصد باعث بهبود خواص مذکور می‌شود. با توجه به مطالعات و آزمایش‌ها، به نظر می رسد که افزودن پودر استخوانی با وزن 10 درصد از مواد سیمان، مقاومت فشاری ملات سیمان را تغییر نمی دهد و حتی با جایگزین کردن پودر بیشتر می توان استحکام فشاری بیش از 25 مگاپاسکال را به دست آورد. تمام نمونه ملات های سیمان ساخته شده از نسبت‌های یکسان ماسه به سیمان و آب به سیمان برخوردار بوده و تنها متغیر نمونه‌ها مقادیر مختلف جایگزینی پودر استخوان بجای سیمان است. میزان افت وزن در هنگام قرارگیری در محلول مولار اسید سولفوریک دیگر پارامتر مطالعه شده در این پژوهش است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Effect of Cow Bone Powder on Mechanical Properties and Durability of Cement Mortar
Authors
maragheh, moein rezaei karin, nadia rezaei
Abstract
This paper investigates the effect of utilizing cow bone powder, as a partial substitute of Portland cement, on mechanical properties and durability of cement mortar. Assessing 11th and 28th days’ compressive strength, water absorption, electrical resistance, and the elastic modulus in various percentages of replacement of bone powder, advises that adding this material up to 5% percent improves the aforementioned properties of cement mortar. According to studies and experiments, it seems that adding bone powder with the weight of 10% of cement materials, does not change the compressive strength of cement mortar, and It is even possible to achieve a compressive strength greater than 25 MPa by replacing more powder. All mixes of cement mortars is made of the same proportions of sand to cement and water to cement ratios, and the only variable mix ingredients is the different amounts of bone powder which is replaced with cement. Weight loss is another parameter which is studied in this work, when mix design are placed in sulfuric acid environment
Keywords
Cow Bone powder, compressive strength, Modulus of elasticity, Electrical Resistance, water absorption