تاثیرنسبت جایگزینی سرامیک در مشخصات مکانیکی و دوام بتن های بازیافتی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1مراغه میدان مادر دانشگاه مراغه دانشکده فنی گروه عمران
2دانشجو
چکیده
صنعت ساختمان مصرف کننده بزرگ منابع طبیعی ودر عین حال تولید کننده ضایعات محسوب می شود استفاده مجدد از ضایعات ساختمانی می تواند به ذخیره ونگهداری منابع طبیعی کمک کند و نیز الودگی محیط زیست را کاهش دهد. در این تحقیق خصوصیات بتن بازیافتی ساخته شده با سرامیک به عنوان جابگزین شن شامل مقاومت فشاری، مقاومت کششی،مقاومت الکتریکی‌ و مقاومت در برابر مواد اسیدی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در ساخت بتن بازیافتی تصمیم گرفته شد که از سرامیک ضایعاتی به عنوان شن با درصد جایگزینی متفاوت و از میکرو سیلیس به عنوان پوزولان استفاده شود با توجه به نتایج ازمایش های صورت گرفته می توان به این نتیجه رسید که افزودن سرامیک ضایعاتی به بتن تا 20 درصد جایگزینی با شن باعت افزایش مقاومت فشاری و کاهش هزینه های‌ساخت بتن میشود و استفاده از میکرو سیلیس علاوه بر افزایش مقاومت فشاری باعث افزایش دوام بتن در برابر اسید می‌شود
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Impact of Waste Ceramic Replacing on Mechanical Properties and Durability of Recycled Aggregate Concrete
Authors
mehdi maragheh, mahdiar vahdani
Abstract
Removal of waste and reuse of them is one of the most environmental concerns, today. The Building industry is a major consumer of natural resources and in the meantime, producer of wastes. Lack of enough spaces for landfilling waste securely increase disposal cost and therefore waste utilization emerges as an apt attractive alternative for this aim. The reuse of construction wastes could help to protect of natural resources and decrease environmental contaminations. Due to the increasing demand and reduction of natural gravel resources, proposed recycled ceramic aggregate as a partial replacement of natural gravel so makes this concrete more economic.
The characteristics of concrete made of recycled ceramic as an alternative of natural gravel have been evaluated including compressive strength, tensile strength, electrical resistance, and resistance to acid environment. In this research, waste ceramic use as a gravel in concrete with different replacing percentage and silica fume as a Pozolanic additive in making of green concrete. Regarding experiment results, it can be concluded that adding waste ceramic replacing gravel up to 20% to concrete as a gravel leads to increase of compressive strength and a decrease of concrete production costs and use of silica fume leads to increase of compressive strength and also durability against acidic aggressive environment, too.
Keywords
compressive strength, tensile strength, ceramic, Electrical Resistance, slump