بررسی عملکرد انواع آرماتورهای پرمقاومت و معمولی در اتصالات میانی بتنی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1خیابان امام خمینی-کوی لاله-کوی چمران
2استادیار مهندسی سازه، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی
چکیده
ایران یکی از کشورهای است که در معرض خطر نسبی زلزله بالایی قرار دارد لذا لزوم مقاومت همه اجزای سازه‌ای در برابر بارهای جانبی امری طبیعی است و اتصالات نیز از این قضیه مستثنی نیستند. یکی از مشکلات اتصالات حجم زیاد آرماتورها در محدوده ناحیه اتصال می باشد که بتن‌ریزی را با مشکل مواجه می کند و باعث عملکرد نامناسب اتصالات می‌شود. میلگردهای پر مقاومت با پارامتر کشیدگی مناسب می تواند این مشکل را برطرف کند.
در این مقاله با استفاده از مدل سازی با نرم‌افزار المان محدود ABAQUS، پارامترهای مقاومت، سختی، میزان جذب انرژی، شکل‌پذیری و ترک خوردگی در اتصالات میانی با انواع آرماتورهای معمولی و پرمقاومت مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته است.
تغییر در نوع آرماتور و افزایش تنش تسلیم آن با استفاده از آرماتورهای پرمقاومت، میزان جذب انرژی و مقاومت اتصال را افزایش داده‌است. این موضوع به دلیل بالارفتن ظرفیت و تاب مصالح فولادی می باشد. با توجه به یکسان بودن مدول الاستیسیته و ضریب پواسون برای انواع فولادها، تغییر نوع آرماتور و افزایش مقاومت آن تاثیری بر سختی الاستیک اتصال نخواهد داشت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Studying the performance High strength rebar (MMFX) and ordinary rebar in Concrete interior connection
Authors
Abbas Abdollahi, mohmmad hasan meisami
Abstract
Iran is one of the countries that is at high risk of earthquakes. Therefore, the necessity of the resistance of all components against lateral loads is normal and connections are no exception. The bonding strength is very high in bearing resistance to lateral loads and ductility. One of the problems is the large volume fitting of the reinforcement in the area of the connecting area, which causes the concrete to become difficult and causes inadequate fittings. The high resistance rod with an elongation parameter can solve this problem.
In this paper, by using ABAQUS finite element code for modeling, the parameters of strength, hardness, energy absorption, deformability and cracking in intermediate joints with different types of ordinary and high performance rebar are compared.
The change in the type of rebar and the increase in its delivery tensile strength using reinforced rebar the energy absorption and bonding strength. This is due to an increase in the capacity and impact of steel materials. Due to the uniformity of the modulus of elasticity and the Poisson coefficient for all types of steels, changing the type of bars and increasing its resistance does not affect the elastic stiffness of the joint.
Keywords
interior connection, High strength rebar, Hardness, Energy absorption, Ductility