مقایسه ی رفتار سازه های تقویت شده با جداساز لرزه ای تحت زلزله های حوزه ی نزدیک و دور از گسل
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
شهرک شهید چمران-اول کوی مهران-پلاک 2-کد پستی 5179937857
چکیده
اجتناب ناپذیر بودن احداث سازه‌های خاص در حوزه‌های نزدیک و دور از گسل و فواید استفاده از جداسازهای لرزه‌ای برای استهلاک انرژی ناشی از زمین لرزه‌ها باعث انجام تحقیقات بسیاری شده است. جداسازی لرزه‌ای، با جدا کردن پایه ساختمان از ساختگاه آن در تراز فنداسیون، روشی موثر برای کاهش توأم تغییر مکان بین طبقه‌ای و شتاب طبقات است. از طرفی با در نظر داشتن خرابی‌های ناشی از وقوع این زمین لرزه‌ها، بررسی حرکات زمین تحت زلزله های نزدیک و دور از گسل از اهمیتخاصی برخوردار است.در این تحقیق با بررسی اثر زلزله های حوزه ی نزدیک و دور از گسل بر روی ساختمان های دارای جداساز هسته سربی پرداخته می شود و بر همین اساس 3 نوع سازه ی بتنی 8 ،16 و 23 طبقه در نرم افزار SAP2000 طراحی و مدل می گردد. سپس با انجام تحلیل های غیرخطی تاریخچه ی زمانی رفتار این سازه ها تحت شتاب نگاشت های حوزه ی نزدیک و دور از گسل بررسی می شود و در نهایت جهت اطمینان از روش مدل سازی شده صحت سنجی با مدل آزمایشگاهی در نرم افزار المان محدود ABAQUS انجام می شود. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که عملکرد لرزه ای هر 3 مدل بررسی شده در برابر حوزه های نزدیک و دور از گسل متفاوت است و زلزله های حوزه ی نزدیک گسل به دلیل محتوای فرکانسی بالا و تحریکات شدید با ایجاد دامنه های بزرگ پریود باعث ایجاد جابه جایی های بزرگ تر نسبت به حوزه های دور از گسل می شوند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison Of The Behavior Of Resistant Of Structures With Seismic Separator Undder Near And Far Away Fault Earthquakes
Authors
Saeid Rastgar
Abstract
The inevitability of constructing specific structures in near-far and fault areas and the benefits of seismic separators for earthquake-induced energy depletion has led to a lot of research. Separation separation, by separating the base of the building from its site at the alignment level, is an effective way to reduce the concomitant change in the position between the class and the acceleration of the classes. On the other hand, considering the failures caused by the occurrence of these earthquakes, the study of ground movements under near and far off faults is important. In this study, the effect of earthquakes near and far from the fault on buildings with The core core separator is dealt with. Accordingly, 3 types of concrete structures of 8, 16 and 23 floors are designed and developed in SAP2000 software. Then, by performing nonlinear analysis of the history of the behavior of these structures under accelerated mapping of near and far from the fault, and finally, to ensure a verified modeling method is performed with the ABAQUS finite element software program. To be The results of the research indicate that the seismic performance of all three studied models differs from near and far from the faults and that the near-fault field earthquakes are caused by high frequency content and intense stimulation by creating large period periods. Creating larger displacements than distances away from faults
Keywords
Near and fault fault earthquakes, seismic separation, SAP2000 software, static non linear analysis, Time history