طراحی و بررسی سازه ای عملکرد سازه های بتنی پیش ساخته جهت بهبود ترکیبات و سبکی سازه
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1استان فارس، شهرستان لامرد بخش اشکنان خیابان ازادگان، کوچه شهید نجفی، منزل غلامعباس نجفی
2دانشگاه ازاد واحد لار
چکیده
در دهه های گذشته، تعداد زیادی سازه پیش ساخته بتنی در نواحی زلزله خیز در کشورهای مختلف دنیا ساخته شده اند. در کشورهای زلزله خیز پیشرفته تر، مانند آمریکا و نیوزلند پیشینه اقبال به سیستم پیش ساخته به دهه 80 میلادی(بیش از سه دهه قبل) میرسد. درکنار استفاده از قابهای پیش ساخته با اتصالاات مفصلی، استفاده از اعضاء پیش ساخته بتنی در قابهای مقاوم خمشی نیز در این کشورها مورد توجه مهندسین بوده به نحوی که امروزه سازه هایی با قابهای مقاوم خمشی که در آنها از تیر ، ستون ، دیوار و سقف های پیش ساخته بهره برده وتجربه زلزله های نسبتا بزرگ را نیز پشت سر گذاشته اند، در این کشورها دیده میشود. تنوع تکنولوژی های ساختمان بسیار زیاد است و هر کدام ویژگی ها و قاعدتاً محدودیت های خاص خود را دارند. سیستم سازه های پیش ساخته سبک را حدود 34 سال پیش یک آمریکایی ابداع کرد. مرحلة صنعتی شدن آن 5 تا 6 سال به طول انجامید. عمده ترین شرکت هایی که در دنیا این تکنولوژی را به کار می گیرند، شرکت E.V.G اتریش و شرکت های 3D Panel و RAM در آمریکا می باشند. توجه زیاد صنایع اروپایی به تکنولوژی سازه های پیش ساخته سبک به خاطر مشکلاتی بود که در سایر تکنولوژی های پیش ساخته وجود داشت..
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Structural Design and Design Performance of Prefabricated Concrete Structures to Improve Composition and Structure of Structures
Authors
lamerd, kambiz ghavimi
Abstract
Over the past decades, many prefabricated concrete structures have been built in earthquake zones around the world. In more advanced earthquake countries, such as the United States and New Zealand, the prehistory system dates back to the 80's (more than three decades ago). In addition to the use of prefabricated frames with joint joints, the use of prefabricated concrete members in flexural frames has also attracted the attention of engineers in such a way that today, structures with flexural frames containing columns, columns, walls and ceilings Prefabricated buildings and experience of relatively large earthquakes are also seen in these countries. The variety of building technologies is enormous, and each of its features has its own limitations. The system of prefabricated lightweight structures was developed some 34 years ago by an American. The industrialization period lasted 5 to 6 years. The major companies that use this technology in the world are Austrian E.V.G and 3D Panel and RAM companies in the United States. The European industry's great attention to the technology of lightweight prefabricated structures was due to problems that were encountered in other pre-fabricated technologies.
Keywords
Prefabricated concrete, Concrete armed, Modeling of concentrated plastic