بررسی پاسخ غیرخطی سازه مجهز به جداساز پایه و میراگر جرمی تنظیم شده
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1مهرشهر، کیانمهر، خیابان ولیعصر، پلاک 2، واحد 3
2گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
چکیده
روش‌های مختلفی برای کنترل سازه‌ها وجود دارد. جداساز پایه یکی از مؤثرترین سیستم‌های کنترل سازه جهت مقاوم‌سازی ساختمان‌های کوتاه مرتبه در برابر زلزله می‌باشد. هنگامی ‌که تعداد طبقات سازه افزایش می‌یابد عملکرد جداساز پایه در کاهش پاسخ سازه در طبقات بالایی، تقلیل می‌یابد. در این مطالعه، سازه فولادی 20 طبقه مجهز به جداساز پایه، مدل‌سازی شده است و جهت بهبود عملکرد سازه جداسازی شده، از میراگر جرمی تنظیم‌شده استفاده شده ‌است. سازه به‌صورت سه ‌بعدی در نرم ‌افزار SAP2000 مدل‌سازی شده است و تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی تحت 7 شتاب‌ نگاشت حوزه دور در سازه انجام شده‌است. تأثیر نصب میراگر جرمی به سازه مجهز به جداساز لاستیکی با هسته سربی بررسی شده ‌است. پاسخ‌های سازه شامل میانگین پاسخ‌های دریفت نسبی طبقات، تغییر مکان بام و شتاب مطلق سازه مجهز به جداساز لرزه‌ای و میراگر جرمی تنظیم شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که با ترکیب میراگر جرمی و جداساز پایه شده، پاسخ سازه به‌خصوص در طبقات بالایی آن بهبود می‌یابد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
A Study of Nonlinear Response of Structure Equipped Base Isolation and Tuned Mass Damper.
Authors
Armin Yazdani Biuki, soheil Monajemi‐Nezhad, jafar asgari marnani
Abstract
There are several ways to control structures. ‌Base Isolateion is one of the most effective structure control systems for retrofitting low-rise buildings against earthquakes. When the number of story level of structure is increased, the base isolation performance decreases in reducing the structure response in upper stories. In this study, we are modelling a 20-story steel structure with a base isolation and use a Tuned Mass Damper to improve the performance of the isolated structure. The structure is modelled in 3D shape by SAP2000 software and a nonlinear time history analysis has been performed under 7 accelerations of the far field in the structure. The effect of installing mass damper is investigated on a structure equipped with a lead rubber bearing. Structural responses including the mean relative drift of the floors, the displacement of the roof and the absolute acceleration of the structure equipped with seismic isolation and mass damper is investigated. The results shows that the response of the isolated structure especially in its upper stories improves with combination of a mass damper and base isolation.
Keywords
Tuned mass damper, ‌Base Isolation, Steel Structure, time history analysis