بررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی با استفاده از روش اجزا محدود
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1خرم اباد
2استادیار مهندسی ژئوتکنیک
چکیده
توجه به اثر خاک در عملکرد سازه حین زلزله، موضوعی است که در دهه های اخیر مورد توجه تحقیقات بسیاری قرار گرفته است. خاک عاملی است که می تواند به طرز چشم گیری بر عملکرد سازه تأثیرگذار باشد. مطالعات انجام شده در مورد اثر خاک در عملکرد سازه ها بیشتر در حوزه اثر ساختگاه انجام گرفته و به پدیده اندرکنش خاک ـ سازه کمتر توجه شده است. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر به بررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی با استفاده از نرم افزار اجزای محدود Abaqus و تحلیل تاریخچه زمانی پرداخته است. نتایج بررسی ها نشان داد در حالتی که اندرکنش خاک و سازه در نظر گرفته شود، مقادیر تغییرمکان طبقات کاهش خواهد یافت. بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین جابه جایی در سطح بالایی خاک اتفاق افتاد و خاک نیز نشستی در حدود 34 سانتی متر خواهد داشت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the Effect of Soil and Structural Interaction on Seismic Function of Flexible Frames Using Finite Element Method
Authors
smaeil hashemimehr, bahram nadi
Abstract
Considering the effect of soil on the performance of structures during an earthquake is a subject that has been considered by many researches in recent decades. Soil is an important factor that can affect the structure's performance. Studies on the effect of soil on the performance of structures have been carried out more in the area of the effect of the site and less attention has been paid to the interaction of soil structure. Due to the importance of this issue, the present paper examines the effect of soil and structure interaction on seismic performance of steel flexural frames using Abaqus finite element software and time histories analysis. The results of the studies showed that the levels of classroom changes would decrease if the soil and structure interaction were considered. According to the results, the highest displacement occurred at the upper surface of the soil, and the soil would sit at about 34 cm.
Keywords
Soil-Structural Interaction, seismic performance, Steel Flexible Frames, Finite Element Method