طراحی مکانی امن برای اقشار آسیب پذیر
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1اصفهان_خیابان قائم مقام فراهانی_کوی بهمن_بن بست مولوی_پلاک ۹
2عضو هیئت مهندسی شهرسازی/گروه مهندسی شهرسازی
چکیده
پدیدهی بیخانمانی به عنوان یک معضل اجتماعی نه تنها یک قشر خاص بلکه کل جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد و شیوع آن به ویژه در
کالن شهرها چه در ایران و چه در سایر کشورهای جهان آسیبهای جدی را به همراه خواهد داشت. به همین دلیل معمار می بایست طراحی
فضاهای امن و سرزنده برای اقشار آسیب دیده را به منظور کاهش جرم و جنایت ، درجهت ایجاد یک شهر سالم مدنظر قرار دهد.
استانداردهای معماری برای طراحی مددسراها و گرمخانه ها چیست؟ چگونه می توان با طراحی فضای سکونتگاهی باعث بهبود کیفیت زندگی
برای افراد بیخانمان شد؟ در این پژوهش به دنبال پاسخ سواالتی از این قبیل هستیم. مطالعات به صورت کمی و با استفاده از روش توصیفی–
تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از تعاریف پایه و اصطالحات موجود در این تحقیق، ابتدا با بررسی تاریخچه و پیشینه پژوهشهای
انجام شده ، معیارها و شاخصهای طراحی مددسرا در راستای بهبود کیفیت زندگی و افزایش سرزندگی مشخص شده است. اطالعات در این
پژوهش به صورت کاربردی،کیفی با رویکرد تفسیرگرایی بر پایه یافتههای کتابخانهای و میدانی، مشاهده، بودهاست. در آخر راهکارهای طراحی
مناسب در راستای رفع نیازهای اولیه افراد بی خانمان ارائه گردیده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Design a safe place for vulnerable people
Authors
Elham Bakouchi, Amirhosein Shabani
Abstract
The phenomenon of homelessness as a social dilemma affects not only a particular stratum but the whole
society and Its prevalence, especially in metropolises, will be seriously damaged both in Iran and elsewhere
in the world. For this reason, the architect should consider designing safe and vitality spaces for the affected
strata to reduce the crime to create a healthy city. What are the architectural standards for designing shelters
and homeless shelter? How can a residential space design improve the quality of life for homeless people?
In this research, we are looking for answers to such questions. The studies have been studied quantitatively
and using descriptive-analytical method. After defining the basics and terminology in this research, firstly,
by reviewing history of researches, the criteria and indicators have been identified for designing the shelter
in order to improve the quality of life and increase vitality. The information in this research has been applied
in a qualitative way with an interpretive approach based on library and field findings. In the end, suitable
design solutions have been developed to meet the basic needs of homeless people.
Keywords
homelessness, shelter, homeless shelter, safe and vitality space