طراحی لرزه ای و مودال پل های کابلی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1فارس، خنج، خیابان تربیت کوچه 1 سمت چپ درب سوم
2دانشگاه ازاد واحد لار
چکیده
کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند لرزه خیز آلپ – هیمالیا همه ساله با زلزله های زیادی در نقاط مختلف مواجه است. درهنگام وقوع زلزله، پل ها در امور حمل و نقل اهمیت ویژه ای پیدا می کنند. با توجه به اهمیت بالای این نوع سازه ها پیش بینی عکس العمل و عملکرد پل ها تحت نیروی زلزله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در سال های اخیر موضوع پاسخ دینامیکی پل های کابلی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. کابل ها وظیفه انتقال بارها از عرشه به برج ها را به عهده دارند و ذاتا دارای رفتار غیرخطی هندسی می باشند. پاسخ لرزه ای پل های کابلی به صورت قابل ملاحظه ای به روش تحلیل خطی و یا غیرخطی بستگی دارد. در پژوهش های انجام شده، عموما برای مدل سازی رفتار غیرخطی هندسی کابل ها از مدول الاستیسیته معادل استفاده شده است. در این مقاله نتایج تحلیلی و مشاهداتی از پاسخ دینامیکی پل معلق ارائه شده است مشاهدات براساس تست های ارتعاش القایی از ترافیک و محیط است، که امکان استخراج مشخصه های دینامیکی از سازه از نظر فرکانس ها رزونانس ، شکل های مودال و میرایی فراهم می کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Seismic and modal design of cable bridges
Authors
ali ghashghaei, kambiz ghavimi
Abstract
Due to its location in the Alpine-Himalayas seismic belt, Iran suffers from many earthquakes in different parts of the world every year. During the earthquake, bridges are becoming more and more important in transportation matters. Considering the importance of this type of structures, predicting the reaction and performance of bridges under earthquake is of particular importance. In recent years, the dynamic response of cable bridges has been very much considered. Cables carry loads from deck to towers and inherently have nonlinear geometric behavior. Seismic response of cable bridges depends considerably on linear or nonlinear analysis. In researches, the equivalent elastic modulus is generally used to model nonlinear geometric behavior of cables. In this paper, analytical results and observations of the dynamic response of the suspended bridge are presented. Observations are based on induction vibration tests of traffic and the environment, which allows the extraction of dynamic characteristics of the structure in terms of resonance frequencies, modal shapes and damping.
Keywords
Cable bridge, Seismic Design, Vibration, cable