استفاده از سنگدانه‌های ضایعاتی در بتن به همراه نانو سیلیس
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1Semnan University
2تهران- اقدسیه
چکیده
با توجه به اهمیت محیط زیست به خصوص در دنیای امروز دفع مواد ضایعاتی یکی از الویت‌های پژوهشی و اجرایی است. یکی از روش‌های مناسب جهت استفاده و بازیافت مواد ضایعاتی استفاده از این مواد در بتن است. در این مطالعه سه دسته ضایعات شامل ضایعات کاشی‌های سرامیکی، ضایعات چینی بهداشتی و ضایعات آجر رسی مد نظر قرار گرفته شده است. برای این منظور مواد ضایعاتی ذکر شده از کارخانه‌های مربوط تهیه و سپس در آزمایشگاه خرد شده تا در محدوده‌ی دانه‏بندی استاندارد قرار بگیرد. سپس آزمایش‏های فیزیکی و شیمیایی لازم بر روی ماسه‏های ضایعاتی انجام شده و سپس به عنوان جایگزین ماسه در دو مقدار 25 و 50 درصد در بتن مورد استفاده قرار گرفتند. در فاز بعدی کار برای نمونه‏های حاوی 50 درصد ماسه با توجه به احتمال کاهش خواص مطلوب بتن از نانو سیلیس جهت بهبود خواص بتن در طرح‏های ذکر شده استفاده شده است. نتایج به خوبی نشان می‌دهد که با توجه به برخی اثرات مثبت این مواد در بتن و همچنین مصرف ضایعات بدون استفاده در بتن، این ضایعات می‌تواند گزینه‌ی مناسبی جهت استفاده در بتن باشد و می‏توان گفت استفاده از این ضایعات در بتن اقدامی در جهت توسعه پایدار است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation on using waste aggregate in concrete incorprating nano SiO2
Authors
Pouyan Fakharian, Davoud Tavakoli
Abstract
Using of waste materials in concrete is one of the good way for recycle of waste materials. The present study aims to investigate the use of clay bricks, ceramic tile and sanitary ware in concrete preparation. In the first phase of the study, Waste materials from building remains were collected and ground by jaw mills and finally graded in the range of standard sand. The first experiments were then carried out on the materials. After that, some samples with substitution percent of 25 and 50 percent from wastes as sand were made and the new concrete parameters such as compressive strength and unit Weight were examined. In the second phase, nano SiO2 in selected mixes were replaced for the cement and then the experiments of compressive strength were done on the samples that contained nano SiO2 and wastes. The results clearly revealed that, in light of some positive effect such as a reduction in the concrete unit weight and recycling the waste materials and also the minimum reduction of compressive strength, using waste materials may be considered a suitable choice in concrete. Conclusively, using waste bricks can be an effective measure in sustainable development.
Keywords
concrete, Waste materials, Sustainable Development, nano SiO2, aggregate