ارزیابی تاثیر بهینه سازی با شاخص قابلیت اعتماد در بهبود عملکرد سازه های بتنی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1خیابان بابل، ارغوان، کوچه عظیمی 7، آپارتمان ایوان مدائن 5، طبقه چهارم
2دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
چکیده
در زمانهای دور که هنوز حجم فعالیت‌ها زیاد نشده بود و محدودیت بسیاری از منابع بی‌معنی بود، بشر دنبال یافتن راه‌های بهینه برای انجام فعالیت‌های خود بوده است. امروزه با گسترش فعالیت‌ها از یک‌سو و محدودیت منابع و زمان برای انجام فعالیت‌ها و همچنین هزینه‌بر بودن آن‌ها از سوی دیگر انجام بهینه فعالیت‌ها اهمیت بیشتری پیداکرده است. انجام بهینه فعالیت‌ها با درنظرگرفتن محدودیت‌ها و عواملی که باید در انجام آن فعالیت مدنظر قرار گیرد را بهینه‌سازی می‌نامند. با در نظر گرفتن کلیه ملاک‌های آیین‌نامه‌ای به‌عنوان محدودیت‌های فنی و محدودیت‌های بودجه‌ای، مصالح و زمان، بهینه‌سازی در طراحی و اجرای سازه‌ها برای یافتن هندسه مناسب سازه‌ها (توپولوژی) یا اجزای آن‌ها، شکل مناسب برای سازه‌ها و یا ابعاد مناسب به‌عنوان هدف انجام می‌شود. در اکثر تحقیقات انجام‌شده بهینه یابی سازه‌ها به‌صورت قطعی و بدون در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های موجود، در عوامل دخیل است. در سال‌های اخیر مسئله قابلیت اعتماد سیستم‌های سازه‌ای در امر بهینه‌سازی موردتوجه طراحان قرارگرفته است. این تحقیق قصد دارد با در نظر گرفتن قید قابلیت اعتماد و پارامترهای مربوطه، نحوه ی بهینه کردن سازه بتنی را تشریح کند و به بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه بپردازد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluating the Effect of Optimization with Reliability Index on Performance Improvement of Concrete Structures
Authors
Amin Hojatirad, Hosein Naderpour
Abstract
In the past, when the volume of activities was not yet high and the limitations of many sources were meaningless, humans sought to find the best ways to carry out their activities. Today, expanding activities on the one hand, and the limitation of resources and time to carry out activities as well as their cost effectiveness, on the other hand, has made it more important to make optimal activities. Optimizing activities is optimized by considering the constraints and factors that should be taken into account in this activity. Considering all the criteria of the discipline as technical constraints and budget, material and time constraints, optimization in the design and implementation of structures to find the appropriate geometry of structures (topologies) or their components, is a suitable form for structures or dimensions appropriate to the purpose. In most researches, the optimization of structures is decisive, notwithstanding the uncertainties involved. In recent years, the problem of the reliability of the instrumentation systems in optimization has become a concern for designers. This research intends to describe the optimization of the concrete structure with consideration of the reliability and related parameters, and to study the studies carried out in this field.
Keywords
Optimization, Reliability, Structural System, Concrete Structures