تخمین پارامترهای مقاومتی پی سنگ ساختگاه سد شنجور
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
استان لرستان، خرم آباد، کیلومتر 5 جاده تهران، کمالوند، دانشگاه لرستان، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی
چکیده
تعیین پارامترهای مقاومتی توده سنگ نقشی حیاتی را در طراحی و ساخت سازهای مهندسی چون سد و تونل بازی می کند. این مقاله به ارزیابی ویژگی های مقاومتی توده سنگ ساختگاه سد شنجور رزن می پردازد. بر این اساس در این پژوهش با استفاده از نتایج حاصل از گمانه های اکتشافی، مطالعات سطحی و آزمایشگاهی پارامترهای مقاومتی پی سنگ ساختگاه سد شنجور پرداخته شده است. پارامترهای مقاومتی توده سنگ بطور کلی از مقاومت فشاری تک محوری سنگ بکر و یا با استفاده از روش هایی طبقه بندی شاخصی چون سیستم GIS، RMR و معیار هوک-براون تخمین زده می شوند. در این نوشتار ابتدا پارامترهای مقاومتی توده سنگ با استفاده از معیارهای هوک و براون و RMR اندازه گیری شده است. در مرحله بعدی مدول دگرشکلی برجای سنگ با استفاده از روابط تجربی محاسبه شده است. در نهایت نیز ظرفیت باربری پی سنگ سد با استفاده از معیار RMR، هوک و براون - روش کانادایی ارزیابی شده است. بر اساس نتایج حاصل شده، ظرفیت باربری پی سنگ سد شنجور در دره پی سنگ های ضعیف قرار می گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Estimation of strength parameters of rock foundation of shanjour dam site
Authors
Yasin Abdi
Abstract
تعیین پارامترهای مقاومتی توده سنگ نقشی حیاتی را در طراحی و ساخت سازهای مهندسی چون سد و تونل بازی می کند. این مقاله به ارزیابی ویژگی های مقاومتی توده سنگ ساختگاه سد شنجور رزن می پردازد. بر این اساس در این پژوهش با استفاده از نتایج حاصل از گمانه های اکتشافی، مطالعات سطحی و آزمایشگاهی پارامترهای مقاومتی پی سنگ ساختگاه سد شنجور پرداخته شده است. پارامترهای مقاومتی توده سنگ بطور کلی از مقاومت فشاری تک محوری سنگ بکر و یا با استفاده از روش هایی طبقه بندی شاخصی چون سیستم GIS، RMR و معیار هوک-براون تخمین زده می شوند. در این نوشتار ابتدا پارامترهای مقاومتی توده سنگ با استفاده از معیارهای هوک و براون و RMR اندازه گیری شده است. در مرحله بعدی مدول دگرشکلی برجای سنگ با استفاده از روابط تجربی محاسبه شده است. در نهایت نیز ظرفیت باربری پی سنگ سد با استفاده از معیار RMR، هوک و براون - روش کانادایی ارزیابی شده است. بر اساس نتایج حاصل شده، ظرفیت باربری پی سنگ سد شنجور در دره پی سنگ های ضعیف قرار می گیرد.
Keywords
rock mass, earth dam, Strength, hoek-brown, Shanjour