ارزیابی عدد عملکرد ستون بتنی پل ها تحت اثر بارهای غیر عادی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید عضدی، ساختمان وزارت علوم، طبقه دوم، انجمن مهندسی سازه ایران
2خیابان دکتر فاطمی، خیابان کاج شمالی، کوچه شهید زیتالی، پلاک 91، طبقه 2
چکیده
هدف اصلی این مقاله ارزیابی عملکرد ستون های بتن آرمه مقاوم سازی شده توسط ژاکت فولادی یا الیاف کربنبا استفاده از تحلیل اجزاء محدود تحت اثر بارهای غیرعادی است. فرضیات مدلسازی اجزاء محدود ستون بتنی تحت اثر بارهای غیرعادی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی انجام شده توسط سایر محققین، مورد صحت سنجی قرار گرفته و همگرایی خوبی میان این نتایج مشاهده می شود. طیف وسیعی از پارامترهای تاثیرگذار بر نتایج، شامل نسبت میلگردهای طولی، نسبت حجمی میلگردهای عرضی در محل مفاصل پلاستیک دو انتهای ستون، پارامترهای شدت حادثه غیرعادی، و نوع ژاکت متداول مقاوم سازی (فولادی یا الیاف کربن)، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که تاثیر نسبت میلگرد طولی در کاهش نیازهای وارده از طرف بارهای غیرعادی، بیشتر از تاثیر میلگردهای عرضی است. بعلاوه استفاده از ژاکت های مورد استفاده جهت مقاوم سازی لرزه ای، مخصوصاً ژاکت تشکیل شده از الیاف کربن، یک روش موثر جهت کاهش نیازهای وارد بر ستون بتن آرمه تحت اثر بار غیرعادی بوده، و این کارایی با افزایش شدت حادثه بیشتر می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Numerical performance evaluation of seismically retrofitted bridge concrete column under extreme loading
Authors
GholamReza Havaei, Pejman Namiranian
Abstract
Pier columns have the most important role for overall stability of bridges and these elements are the most vulnerable structural components under extreme loading. The main objective of current paper is investigating the performance of bridge piers’ reinforced concrete columns which seismically retrofitted by steel or CFRP jacketing under extreme loading via finite element analysis. The finite element models’ assumptions are verified using the correlated experimental data from the literature review and good agreements have been obtained. Parametric studies are conducted to cover a wide range of factors including longitudinal reinforcement ratios, the transverse reinforcement in plastic hinge region, extreme loading intensity parameters and the types of conventional retrofitting jacket (steel or CFRP). The results reveal that utilizing seismically retrofitting jacket, especially CFRP jacket, tend to be an effective way to reduce demands of reinforced concrete column under extreme loading, where its effectiveness increases, in case of more severe events.
Keywords
steel jacketing, CFRP jacketing, extreme loading, finite element analysis