کنترل و بهسازی لرزه‌ای سازه‌های فولادی با استفاده از میراگرهای اصطکاکی پال
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تهران- میدان ولیعصر-بلوار کشاورز-خ فلسطین-کوچه شهید ذاکری- پلاک 4
2تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید عضدی، ساختمان وزارت علوم، طبقه دوم، انجمن مهندسی سازه ایران
3گروه عمران، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
چکیده
هدف از مطالعه حاضر کنترل و بهسازی لرزه ای یک ساختمان فولادی ده طبقه با سیستم مقاوم جانبی قاب خمشی فولادی معمولی (OMRSF) با استفاده از میراگرهای اصطکاکی پال و مقایسه نتایج با سازه بهسازی نشده می‌باشد. بدین ‌منظور ابتدا بارگذاری ثقلی سازه‌ی مورد بحث انجام شده است، سپس با استفاده از آیین نامه UBC 97 و NEHRP برش پایه و ضریب برش پایه برای سازه مذکور به دست آمده است. مدل سازه در نرم افزار SAP 2000 ساخته شد و بارگذاری هایی که به صورت دستی محاسبه شده اند، به نرم افزار داده شده اند. در نهایت سازه اولیه بدون حضور میراگرهای اصطکاکی مورد تحلیل و طراحی قرار گرفت و دریفت های سازه محاسبه شدند. در گام بعدی، میراگرهای اصطکاکی طراحی شده و پس از تعیین مشخصات مکانیکی، به سازه اضافه شدند. سازه مجهز به میراگرهای اصطکاکی مورد تحلیل و طراحی قرار گرفت و سپس تحلیل های دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی برای رکورد زلزله السنترو در دو سطح DBE و MCE انجام شده و نتایج بدست آمده است. در نهایت پاسخ‌های سازه اولیه بدون میراگر با نتایج حاصل از تحلیل سازه بهسازی شده با میراگرها مقایسه شده است. نتایج حاصل از تحلیل های دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی نشان میدهد که حضور میراگرهای اصطکاکی در سازه باعث کاهش چشمگیر دریفت های سازه شده و این دریفت ها در محدوده ی مجاز آیین نامه قرار می‌گیرند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Control and Seismic Retrofit With Friction Dampers for Steel Structures
Authors
Yazdan Hayati, Gholamreza Havaei, Abolfazl Eslami
Abstract
The purpose of the present study was to investigate and control the seismicity of a ten-story steel structure with a conventional reinforced steel folding frame (OMRSF) system using Pal friction damper and comparing results with unstructured structures. First, the gravity loading of the structure was discussed, then, using the UBC 97 and NEHRP regulations, the basic cutting and base cutting coefficient for this structure was obtained. The structure model was built into the SAP 2000 software, and the manually computed downloads are given to the software. Finally, the initial structure was analyzed without the presence of frictional dams and the structures were calculated. In the next step, friction dampers were designed and added to the structures after mechanical specification. The structure with friction dampers was analyzed and then the nonlinear dynamics analysis of the time history for the Alstroen earthquake record in two levels of DBE and MCE was carried out and the results were obtained. Finally, the initial structure responses without damping were compared with the results of structural analysis improved with dampers. The results of nonlinear dynamics analysis of time histories show that the presence of friction dampers in the structure significantly reduces the structure of drifts and these drafts are within the scope of the regulations.
Keywords
Control of Structures, Seismic Retrofit, Friction Dampers, time history analysis