اتلاف انرژی لرزه ای با استفاده از اتصالات پیشرفته نما
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
تهران- بزرگراه نیایش- نرسیده به سر کردستان- مجتمع مسکونی فجر- بلوک13-پلاک433
چکیده
در این مقاله پژوهشهای موجود در زمینه طراحی لرزه ای اتصالات پوششهای ساختمانی برای درک بهتر عملکرد اتصالات پوشش ساختمان در برابر زلزله با کمک مفاهیم مهندسی زلزله بررسی می شود. در ابتدا به تأثیر نما بر عملکرد لرزه ای ساختمان به عنوان یک مؤلفه غیر سازه ای که بر نحوه رفتار کلیت ساختمان در هنگام زلزله اثرگذار است پرداخته می شود. در گذشته پژوهشها بر این امر استوار بود که اندرکنش سازه و نما به حداقل رسانده شود و نما بطور کامل از سازه جدا شده و هیچ سختی مضاعفی برای سازه فراهم نکند اما پژوهشهای اخیر روش متفاوتی را دنبال می کند. بجای کاهش یا از بین بردن اندرکنش سازه-پوشش، از مزایای آن در جهت اتلاف انرژی که منجر به کاهش پاسخ سازه اصلی می شود استفاده می شود. این مفهوم جدید، مشارکت نما در اتلاف انرژی با توسعه اتصالات پیشرفته است. اتصال پیشرفته، شکل پذیری و میرایی و در نتیجه اتلاف بالای انرژی را بدون شکست طی زلزله های متوسط یا قوی به نمایش گذاشته است. به علت میرایی افزایش یافته، پاسخ کلی سازه بین حدود قابل قبول نگهداشته شده و از تخریب دیگر المان های غیرسازه ای اجتناب می شود و منجر به یک سطح قابل قبول و اقتصادی به لحاظ ایمنی و عملکرد خواهد شد. همچنین بررسی پژوهشهای انجام گرفته در این زمینه، نشان داد استفاده از اتصالات پیشرفته، کاهش چشمگیری در کاهش میزان پاسخ جابجایی در سازه داشته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Seismic Energy Dissipation of Buildings Using Advanced Connections
Authors
Azam Jafari
Abstract
In this paper, existing studies on seismic design of engineered cladding connections are considered to better understand the performance of cladding connections against earthquakes using the concepts of earthquake engineering. In the past studies have argued that the interaction between the structure and cladding should be minimized, that is, the cladding is completely separated from the structure and does not provide any kind of additional stiffness to the structure, but recent research has been developed to find a different method. Instead of reducing or eliminating the cladding-structure interaction, its advantages are used for energy dissipation, which reduces the response of the original structure. The new concept of cladding contribution to the energy dissipation is the advanced or engineered cladding connections. The advanced cladding connection exhibits ductility and damping, and as a result, high energy dissipation without failure during moderate or strong earthquakes. Due to the increased damping, the overall structure response is maintained within acceptable limits, avoiding the destruction of other non-structural and containing elements In the energy dissipation method, it is assumed that the excess forces generated by the earthquake are dissipated by the ductility of the members. The ductility with plastic deformation can resist larger forces without collapse, and this is what is considered in the behavior of structures against earthquake forces. Also, by studying the numerical and experimental studies in this field as mentioned in this paper, it has been concluded that using of advanced cladding connections has significantly reduced the interstory displacement response of the structure.
Keywords
nonstructural components, cladding, advanced connections, energy dissipation, Ductility