شبیه سازی عددی پل کابلی کامپوزیتی مقیاس شده در معرض بارگزاری شدید
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید عضدی، ساختمان وزارت علوم، طبقه دوم، انجمن مهندسی سازه ایران
2ایران، تهران، سعادت آباد، خیابان 5 شرقی، پلاک 21
چکیده
در این تحقیق پایداری پل های کابلی در برابر بارگزاری شدید مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسی تغییر میزان بارگزاری شدید ، مکان بارگزاری شدید و تاثیر کابل ها در نحوه ی گسترش خرابی پل از اهداف اولیه تحقیق می باشد. علاوه بر این، کاربردپذیری راهکارهای موجود در برابر فروپاشی پیشرونده درپل های کابلی نیز در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت است. در اولین بخش تحقیق، مدل مقیاس شده با ضریب مقیاس یکصدم به ترتیب در معرض 418.4، 2094، 4184 و 6276 کیلوژول انرژی در یک فاصله ثابت (0.5 سانتی متر از برج پل و 1 سانتی متر بالای دهانه پل) قرار گرفته است. در دومین بخش تحقیق، مقدار ثابت 2094 کیلوژول انرژی در سه نقطه مختلف پل مقیاس شده جای گرفته است (0.5 سانتی متر از برج پل و 1 سانتی متر بالای دهانه پل، در وسط دهانه اصلی پل و 1 سانتی متر بالای دهانه، در انتهای دهانه اصلی و 1 سانتی متر بالای دهانه). در سومین بخش مطالعه، مقدار بارگزاری شدید در یک مقدار و مکان ثابت قرار گرفته است (2094 کیلوژول انرژی در وسط دهانه اصلی و 1 سانتی متر بالای دهانه اصلی). تعداد کابل ها به نصف و یک سوم تعداد اصلی کاهش پیدا کرده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Numerical simulation of a scaled composite cable-stayed bridge subjected to extreme loading
Authors
GholamReza Havaei, Mohammadhossein Jamshidi
Abstract
Due to important rules of bridges for transportation in daily lives, the serviceability of them are indicated as high level priority after natural hazards or human-made problems. Moreover, increasing the number of accidents during the last decades leads to increasing the importance of their stability against extreme loading. In this study, Numerical simulation of a scaled composite cable-stayed bridge subjected to extreme loading has been performed. In first part of study, the scaled model is subjected to 418.4 kJ, 2092 kJ, 4184 kJ and 6276 kJ energy respectively in the same location (0.5 cm from the bridge tower and 1 cm above the deck). In second part of study, the constant 2092 kJ energy is imposed in three different locations of the scaled bridge (0.5 cm from the bridge tower and 1 cm above the deck, the middle of main span and 1 cm above the deck, at the end of main span and 1 cm above the deck). In the third part of study, the amount of extreme loading is kept in an equivalent value and location (2092 kJ energy in the middle of main span and 1 cm above the deck); however, the number of cables have been reduced to half and one-third of the original number.
Keywords
Cable-stayed bridge, Numerical simulation, Nonlinear analysis, extreme loading, Failure propagation