ارزیابی سناریوی خرابی پیشرونده در قاب بتن مسلح با انواع شکل پذیری با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
ارومیه-بلوار ارومیه- خیابان طوبی- کوی سوم - پلاک 18
چکیده
گسیختگی را به صورت گسترش خرابی اولیه از عضوی به عضو دیگر که سرانجام به گسیختگی تمام سازه یا قسمت بزرگی از آن می انجامد تعریف می کنند.خطرات احتمالی که می تواند موجب گسیختگی پیشرونده شوند، همانند : برخورد هواپیما یا وسایل نقلیه ،خطای طراحی یا ساخت ،آتش سوزی ،انفجار گازها یا بمب ها، اضافه بار تصادفی که اکثر آنها ویژگی کنش طی مدت زمان نسبتاً کوتاه را دارند. در مطالعاتی که صورت گرفته، ساختمان ها نسبت به برداشتن دو ستون آسیب پذیرتر هستند. این مسئله به این علت است که منطقه بارگذاری بیشتری بعد از برداشتن ستون تحت تأثیر قرار می گیرد فلسفه فعلی اکثر آیین نامه های موجود ساختمان طراحی سازه ها برای بارهای قابل قبولی است که ممکن است در طول عمر سازه بر آن وارد شود. بدین منظور در این مقاله ابتدا بر اساس مشخصات هندسی قاب مورد نظر ، مقاطع بتنی قاب تعیین گشته وسپس قاب در نرم افزار (Etabs)مدل گشته و براساس چندین سناریو ، رفتار سازه پس از حذف ناگهانی ستونهایش مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج مربوط به تحلیل استاتیکی غیرخطی این مرحله با ظرفیت اندرکنشی نیروی محوری و خمشی اعضا مقایسه گردیده و در صورت گذر از ظرفیت، استراتژی تقویت و بهسازی قاب ارائه گردیده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of the Progressive Failure Scenario in the RC Frame with Types of Ductility Using static nonlinear analysis.
Authors
Mehdi Ghasemipor
Abstract
The failure is defined as the expansion of the initial failure from one member to another, which ultimately leads to the failure of the whole structure or a large part of it. Possible risks that can cause progressive failure, such as: aircraft or vehicle collisions, design errors, or Construction, fire, explosion of gases or bombs, accidental overload, most of which have the characteristics of action in a relatively short time. In studies, buildings are more vulnerable to removing the two pillars.This is due to the fact that the area is further affected by the loading after the column is removed. The current philosophy of most of the existing regulations is to design structures for acceptable loads that may be introduced over the lifetime of the structure. For this purpose, in this paper, the concrete sections of the frame were determined first and then based on the geometric characteristics of the frame and then the frame in the software (Etabs) was modeled. According to several scenarios, the behavior of the structure after the sudden removal of its columns has been studied.. The results of the nonlinear static analysis of this stage are compared with the axial and bending forces of the members and in the event of capacity transfer, the strategy of reinforcement and improvement of the frame is presented.
Keywords
Progressive degradation, nonlinear static analysis, Plastic joint, concrete bending frame