نویسنده = محمود رضا شیراوند
تعداد مقالات: 5

1 ارائه مدل سه درجه آزادی برای بررسی تاثیر پارامترهای جرمی بر زمان تناوب طولی پل‌های دارای جداگر لرزه‌ای
محمود رضا شیراوند*؛ مهسا رسولی
مشاهده مقاله

2 ارائه روش ساده‌شده برای مدل‌سازی رفتارغیرخطی دیوارهای برشی بتنی با استفاده از لینک‌های صلب
محمود رضا شیراوند*؛ مصطفی پورعلی
مشاهده مقاله

3 اثر تحریک ناهمسان پایه ها بر روی پاسخ لرزهای پل های ترکه‌ای با در نظر گرفتن اثر خاک
محمود رضا شیراوند*؛ پارسا پروانه رو
مشاهده مقاله

4 ارزیابی رفتار لرزه‌ای قاب بتنی تقویت شده با الیاف پلیمری با استفاده از المان فایبر
محمود رضا شیراوند*؛ سارا محمد نبی
مشاهده مقاله

5 مقایسه رفتار ساختمان‌های بتنی دارای دال ساده و مشبک تحت بارهای لرزه‌ای
محمود رضا شیراوند*؛ مریم سیدعلیخانی
مشاهده مقاله