نویسنده = احسان درویشان
تعداد مقالات: 4

1 تحلیل تاریخچه زمانی قاب مهاربندی واگرا با فیوز قائم
وحید اوسط*؛ احسان درویشان
مشاهده مقاله

2 تحلیل پوش اور قاب فولادی واگرا با فیوز قائم
وحید اوسط*؛ احسان درویشان
مشاهده مقاله

3 بررسی اثر نامنظمی جرمی در ارتفاع بر عملکرد لرزه ای قاب-های مهاربندی همگرا مجهز به فیوز تسلیم شونده
Gholamreza Ghodrati Amiri*؛ علیرضا پناهی؛ احسان درویشان
مشاهده مقاله

4 مقایسه‌ی منحنی شکنندگی بر اساس پارامتر‌های شدت لرزه‌ای حداکثر شتاب طیفی و حداکثر شتاب زمین در قاب‌های منظم و نامنظم مهاربندی شورون مجهز به میراگر فولادی تسلیم‌شونده
Gholamreza Ghodrati Amiri*؛ پگاه امیرسلیمانی؛ احسان درویشان
مشاهده مقاله