موضوعات = ������ ������ ���������� ������ �������� �������� �� ����������������������
تعداد مقالات: 3

1 مقایسه عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتنی متوسط طراحی شده با ویرایش سوم با چهارم آیین نامه 2800
کیوان استادست؛ احسان درویشان*
مشاهده مقاله

2 نحوه عملکرد ترکیب استفاده از جداسازی لرزه ای و بلوک برشی در پل ها
محسن امیدی*؛ رضا عالیزاده
مشاهده مقاله

3 بررسی مولفه قائم زلزله های حوزه نزدیک با مقدار پیشنهادی استاندارد یوروکد 1-1998 در پل جداسازی شده با درنظرگیری اثر اندرکنش خاک و فونداسیون
امیرالدین نقیبی؛ پاشا جوادی*؛ پنام زرفام
مشاهده مقاله