موضوعات = ���������� �� ������������ ��������������
تعداد مقالات: 8

1 بررسی شکل پذیری اتصالات خمشی تیرهای بال پهن
علیرضا علیمحمدی*؛ یوسف حسین زاده
مشاهده مقاله

2 Detailed Load-Pass Analysis of Retrofitted RC Beam-Column Joints By Prestressed Joint Enlargement
Jalil Shafaei*
مشاهده مقاله

3 مطالعه رفتار اتصالات صلب تیر به ستون با تیرهای غیرمنشوری
علیرضا علیمحمدی*؛ یوسف حسین زاده
مشاهده مقاله

4 Connection Details Used for Hollow Structural Steel Section Column
حسن عراقی*؛ فریبرز ناطقی الهی
مشاهده مقاله

5 تاثیرابعاد ورق برشی جان وتعداد پیچ ها بر خرابی پیشرونده اتصال صلب جوش مستقیم بال-پیچ جان در تیر I به ستون SHS
مسلم یعقوبیان؛ نوید سیاه پلو*
مشاهده مقاله

6 بررسی رفتار غیرخطی اتصال تیر به ستون بتنی تقویت شده با ورق کامپوزیت
غلامعلی سعادت؛ سید اسماعیل محمدیان یاسوج*
مشاهده مقاله

7 بررسی عملکرد انواع آرماتورهای پرمقاومت و معمولی در اتصالات میانی بتنی
عباس عبداللهی*؛ محمد حسن میثمی
مشاهده مقاله

8 اتلاف انرژی لرزه ای با استفاده از اتصالات پیشرفته نما
اعظم جعفری*
مشاهده مقاله