موضوعات = �������������� ������
تعداد مقالات: 4

1 مقایسۀ احتمال فروریزش قاب خمشی با اتصالات مقطع کاهش یافته و اتصالات جوشی تقویت نشده در زلزله های حوزۀ نزدیک با در نظرگیری اثر چشمه اتصال
حسین کیهانی*؛ مهدی یوسف زاده
مشاهده مقاله

2 بررسی اثر چشمه اتصال در اتصالات با مقطع کاهش یافته به روش بال سوراخ شده در احتمال فروریزش سازه درزلزله های حوزۀ نزدیک
حسین کیهانی*؛ مهدی یوسف زاده
مشاهده مقاله

3 مدیریت بحران و راههای پیشگیری از بحران زلزله
سیداحسان دلبری*؛ اکبر قنبری
مشاهده مقاله

4 تهیه طیف پاسخ ویژه ساختگاه به روش تحلیل یک بعدی پاسخ زمین، مطالعه موردی در شهر انزلی
شقایق عباسی*؛ سعید پورزینلی
مشاهده مقاله