پل ها و سازه های حمل و نقلی

موضوعات تحلیل و مصالح مورد استفاده

روش های طراحی پل، آیین نامه و استانداردها

پل ها به عنوان راه حلی برای مشکلات حمل و نقل مجامع

ساخت و بهسازی

رفتار، طراحی و بارگذاری های عظیم

پی و زیر سازه ها

بازرسی و ارزیابی

نظارت، سرویس دهی و پل های هوشمند

انعطاف پذیری و پایداری

ساختمان ها

ساختمان های بلند

آیین نامه ها و استاندارد های ساختمانی

طراحی و جزئیات اتصالات

روش ها و فن آوری ساخت

ساخت و ساز انواع مختلف ساختمان ها

میراگرها، جداسازها و سازه های هوشمند

بارهای غیر متعارف (آتش، زلزله و سیل) و فروپاشی ناموزون

پی و زیر سازه ها

انعطاف پذیری و پایداری

ترمیم و تعمیر سازه های موجود

بهسازی لرزه ای

ساختمان های هوشمند

مصالح سازه ای

بهسازی سازه ای

سازه های سبک

سازه های فراساحلی

سازه های مرتبط با نفت و گاز

تعمیر، بهسازی و بازسازی سازه ها

برج ها و سازه های صنعتی

سازه های انرژی های غیر متعارف (مانند خورشید و باد)

تحلیل، طراحی و نوآوری در مصالح ساختمانی

بلایای طبیعی

تغییرات اقلیم

زلزله

طوفان

گردباد

سونامی

پاسخ سازه ها، انفجار و بارگذاری ضربه ای

مشخصات بارگذاری انفجاری و ضربه ای

روشهای محاسباتی

عناصر غیر سازه ای

مسائل پس از انفجار

خرابی پیش رونده

ارزیابی خطر

تحلیل دینامیکی سازه ها

طراحی لرزه ای سازه ها

سازه های ویژه

تحلیل و طراحی سازه

تحلیل و طراحی سازه های فولادی، مختلط، بنایی و چوبی

روش های محاسباتی تحلیل

شبیه سازی ترکیبی

پژوهش های نوین

مصالح سازه ای جدید

انعطاف پذیری

تحلیل خطر و قابلیت اعتماد

کنترل سازه

نظارت سلامت سازه

بهینه سازی سازه ها، روش ها و کاربرد

آزمایش های سازه ای

سازه های جدار نازک

مکانیک سازه

الگوریتم ها و روش های عددی

نوآوری در طراحی و ساخت

اندرکنش سازه و خاک

اندرکنش سازه و سیالات

سازه های سد

کنترل های فعال و غیر فعال سازه ای