نمایشگاه جانبی نقشه / کروکی
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت نام متقاضی لوگو
S غرفه درجه A 12 8,000,000 ریال
1-7,14,15,18,24,27
G غرفه درجه B 12 6,000,000 ریال
16,17,19,23,25,26,28,32
A غرفه درجه C 12 4,000,000 ریال 121212
8-13,20-22,29-31,33-44