کمیته علمی
دکتر غلامرضا هوائی
دبیر کمیته علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وب سایت: www.havaei.ir
پست الکترونیکی: havaei [at] aut.ac.ir
دکتر علی کاوه
عضو کمیته علمی
دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: alikaveh [at] iust.ac.ir
دکتر هرمز فامیلی
عضو کمیته علمی
دانشگاه علم و صنعت ایران
وب سایت: www.iust.ac.ir/find.php?item=32.6192.7193.fa
پست الکترونیکی: famili [at] iust.ac.ir
دکتر محمد حسن بازیار
عضو کمیته علمی
دانشگاه علم و صنعت ایران
وب سایت: baziar.iust.ac.ir
پست الکترونیکی: baziar [at] iust.ac.ir
دکتر پرویز قدوسی
عضو کمیته علمی
دانشگاه علم و صنعت ایران
وب سایت: www.iust.ac.ir/find.php?item=32.6038.7339.fa
پست الکترونیکی: ghoddousi [at] iust.ac.ir
دکتر ابوالقاسم کرامتی
عضو کمیته علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وب سایت: civil.aut.ac.ir/default,fa-ir,civil,content,subsitedetail,id,57.aspx
پست الکترونیکی: keramati [at] aut.ac.ir
دکتر محمد حسن سبط
عضو کمیته علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وب سایت: civil.aut.ac.ir/default,fa-ir,civil,content,subsitedetail,id,41.aspx
پست الکترونیکی: sebt [at] aut.ac.ir
دکتر ابوالفضل اسلامی
عضو کمیته علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وب سایت: civil.aut.ac.ir/default,fa-ir,civil,content,subsitedetail,id,90.aspx
پست الکترونیکی: eslami [at] aut.ac.ir
دکتر محمد زمان کبیر
عضو کمیته علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وب سایت: civil.aut.ac.ir/default,fa-ir,civil,content,subsitedetail,id,56.aspx
پست الکترونیکی: mzkabir [at] aut.ac.ir
دکتر محمد تقی کاظمی
عضو کمیته علمی
دانشگاه شریف
وب سایت: civil.sharif.ir/kazemi
پست الکترونیکی: kazemi [at] sharif.edu
دکتر غلامرضا قدرتی امیری
عضو کمیته علمی
دانشگاه علم و صنعت ایران
وب سایت: www.iust.ac.ir/find-32.6126.7300.en.html
پست الکترونیکی: ghodrati [at] iust.ac.ir
دکتر فیاض رحیم زاده رفوئی
عضو کمیته علمی
دانشگاه صنعتی شریف
وب سایت: sharif.edu/~rofooei
پست الکترونیکی: rofooei [at] sharif.edu
دکتر اسفندیار زبردست
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/zebardst/
پست الکترونیکی: zebardst [at] ut.ac.ir
دکتر عبدالرضا سروقد مقدم
عضو کمیته علمی
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
وب سایت: www.iiees.ac.ir/fa/1387-09-12-12-02-10-34/
پست الکترونیکی: moghadam [at] iiees.ac.ir
دکتر محسن غفوری آشتیانی
عضو کمیته علمی
پژوهشگاه‌ بین‌المللی‌ زلزله‌شناسی‌ و مهندسی‌ زلزله
وب سایت: www.iiees.ac.ir/fa/1387-10-03-09-07-06-3/
پست الکترونیکی: ashtiany [at] iiees.ac.ir
دکتر محمود یحیایی
عضو کمیته علمی
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
وب سایت: wp.kntu.ac.ir/yahyai/
پست الکترونیکی: yahyai [at] kntu.ac.ir
دکتر محمدعلی ارجمند
عضو کمیته علمی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
وب سایت: www.srttu.edu/%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%86%d8%af/
پست الکترونیکی: mahdinejad [at] srttu.edu
دکتر محمود شاکری
عضو کمیته علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وب سایت: me.aut.ac.ir/shakeri.htm
پست الکترونیکی: shakeri [at] aut.ac.ir
دکتر اقبال شاکری
عضو کمیته علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وب سایت: eghbalshakeri.ir
پست الکترونیکی: eshakeri [at] aut.ac.ir
دکتر علیرضا خالو
عضو کمیته علمی
دانشگاه صنعتی شریف
وب سایت: civil.sharif.ir/khaloo
پست الکترونیکی: khaloo [at] sharif.edu
مهندس شاپور طاحونی
عضو کمیته علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وب سایت: civil.aut.ac.ir/stahouni-english
پست الکترونیکی: stahouni [at] aut.ac.ir
دکتر محسن تهرانی زاده
عضو کمیته علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وب سایت: civil.aut.ac.ir/mtehranizadeh-english
پست الکترونیکی: dtehz [at] yahoo.com
دکتر علی اکبر رمضانیانپور
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وب سایت: civil.aut.ac.ir/ra/index.html
پست الکترونیکی: aaramce [at] aut.ac.ir
دکتر نعمت حسنی
عضو کمیته علمی
دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت: nhassani.com/
پست الکترونیکی: n_hassani [at] sbu.ac.ir
دکتر حسین نادرپور
عضو کمیته علمی
دانشگاه سمنان
وب سایت: naderpour.semnan.ac.ir/
پست الکترونیکی: naderpour [at] semnan.ac.ir
دکتر مهدی اژدری مقدم
عضو کمیته علمی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
وب سایت: astaff.usb.ac.ir/default.aspx?id=808&culture=fa-ir
پست الکترونیکی: mazhdary [at] eng.usb.ac.ir
دکتر حمزه شکیب
عضو کمیته علمی
دانشگاه تربیت مدرس
وب سایت: www.modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=35&pageid=6589&tchcode=310615
پست الکترونیکی: shakib [at] modares.ac.ir
دکتر منصور قلعه نوی
عضو کمیته علمی
دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: ghalehnovi.profcms.um.ac.ir/
پست الکترونیکی: ghalehnovi [at] um.ac.ir
دکتر مرتضی اسکندری قادی
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/ghadi
پست الکترونیکی: ghadi [at] ut.ac.ir
کمیته علمی بین المللی
دکتر مهدی سعید سعیدی
عضو کمیته علمی
Professor, Department of Civil & Environmental Engineering University of Nevada, Reno, USA
وب سایت: www.unr.edu/cee/people/saiidi
پست الکترونیکی: saiidi [at] unr.edu
Prof. Jorge de Brito
عضو کمیته علمی
Instituto Superior Técnico, Dep. Civil Engineering, Architecture & Georresources, Portugal
وب سایت: scholar.google.com/citations?user=GS3m6FgAAAAJ&hl=en
پست الکترونیکی: jb [at] civil.ist.utl.pt
Prof. Caijun Shi
عضو کمیته علمی
Chair Professor, College of Civil Engineering, Hunan University, Changsha, China
وب سایت: scholar.google.com/citations?hl=en&user=aeYiy-AAAAAJ&view_op=list_works
پست الکترونیکی: cshi [at] hnu.edu.cn
Prof. Tushar Kanti Datta
عضو کمیته علمی
Indian Institute of Technology Delhi
وب سایت: web.iitd.ac.in/~tkdatta/
پست الکترونیکی: tushar_k_datta [at] yahoo.com
Prof. Yong C. Wang
عضو کمیته علمی
The University of Manchester
وب سایت: www.mace.manchester.ac.uk/people/staff-spotlights/yong-wang/
پست الکترونیکی: yong.wang [at] manchester.ac.uk
Dr. Stelios Antoniou
عضو کمیته علمی
Managing Director of Seismosoft ltd., Italy
وب سایت: scholar.google.gr/citations?user=f2e0VqcAAAAJ&hl=en
پست الکترونیکی: s.antoniou [at] seismosoft.com
Prof. Joseph Loughlan
عضو کمیته علمی
Loughborough University
وب سایت: www.lboro.ac.uk/departments/aae/about/staff/professor-joseph-loughlan.html
پست الکترونیکی: j.loughlan [at] lboro.ac.uk
دکتر امین براری
عضو کمیته علمی
Department of Civil and Environmental Engineering, Virginia Tech, USA
پست الکترونیکی: abarari [at] vt.edu
Prof. João Ramôa Correia
عضو کمیته علمی
Full Professor of Civil Engineering, Instituto Superior Técnico, CERIS, Universidade de Lisboa
وب سایت: scholar.google.com/citations?user=OkN325sAAAAJ&hl=en
پست الکترونیکی: joao.ramoa.correia [at] tecnico.ulisboa.pt
دکتر اشکان شهبازیان
عضو کمیته علمی
دانشگاه کویمبرا پرتغال
وب سایت: www.ashahbazian.ir
پست الکترونیکی: shahbazian [at] uc.pt
Prof. Luis Simoes da Silva
عضو کمیته علمی
University of Coimbra
وب سایت: www.uc.pt/fctuc/dec/pessoas/docentes1/luissimoesdasilva
پست الکترونیکی: luisss [at] dec.uc.pt
پویان فخاریان
دستیار دبیر کمیته علمی
دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه سمنان
وب سایت: www.researchgate.net/profile/pouyan_fakharian2
پست الکترونیکی: pouyanfakharian [at] gmail.com
سهیل سبزواری
عضو کمیته بررسی مقالات
دانشجوی دکتری مهندسی سازه
وب سایت: www.researchgate.net/profile/Soheil_Sabzevari2
پست الکترونیکی: sabzevari.soheil [at] yahoo.com