چاپ مقالات برتر کنفرانس در شماره ویژه نامه نشریه علمی-پژوهشی مهندسی سازه و ساخت
1396-05-15
چاپ مقالات برتر کنفرانس در شماره ویژه نامه نشریه علمی-پژوهشی مهندسی سازه و ساخت

باطلاع می رساند نویسندگان محترمی که مقالاتشان در چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه مورد پذیرش واقع شود، بعد از اتمام کنفرانس، مقالات آنها توسط کمیته علمی کنفرانس وهیئت تحریریه نشریه علمی-پژوهشی مهندسی سازه و ساخت بررسی خواهد شد تا در صورت داشتن شرایط لازم و بعد از ویراستاری و بدون داوری مجدد در یک شماره ویژه در بهار 1397 به عنوان مقاله علمی-پژوهشی در نشریه علمی - پژوهشی مهندسی سازه و ساخت چاپ خواهد گردید.