برگزاری جلسه داوری کمیته علمی کنفرانس
1396-11-01

در مورخ 1396/10/30 جلسه هیات داوری بررسی مقالات کامل رسیده به کنفرانس در محل دفتر انجمن مهندسی سازه ایران برگزار گردید و مقالات واصله مورد ارزیابی و تصمیم گیری واقع شد.