سخنرانان کلیدی چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه

پروفسور مهدی سعید سعیدی

Professor, Department of Civil & Environmental Engineering, University of Nevada, Reno

عنوان سخنرانی:

Bridge Columns and Systems of the Future— Resilient and Deconstructible
وب سایت:

  

دکتر اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

  

دکتر اکبر ترکان

مشاور عالی رئیس جمهور

 

Prof. Jorge de Brito

Instituto Superior Técnico, Dep. Civil Engineering, Architecture & Georresources, Portugal

عنوان سخنرانی:

Concrete with Multi-Recycled Crushed Concrete Aggregates

وب سایت:

 

 

Dr. Stelios Antoniou

Managing Director of Seismosoft ltd., Italy

عنوان سخنرانی:

Retrofitting of RC Buildings, Strengthening Techniques and Intervention Strategies

وب سایت:

 

 

پروفسور محسن غفوری آشتیانی

پژوهشگاه‌ بین‌المللی‌ زلزله‌شناسی‌ و مهندسی‌ زلزله

عنوان سخنرانی:

چالش برنامه ها و سیاستهای توسعه ای کشور در زمینه ساخت و ساز ایمن
وب سایت: