باطلاع می رساند نویسندگان محترمی که مقالاتشان در چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه مورد پذیرش واقع شود، بعد از اتمام کنفرانس، مقالات آنها توسط کمیته علمی کنفرانس و هیئت تحریریه نشریه علمی-پژوهشی مهندسی سازه و ساخت بررسی خواهد شد تا در صورت داشتن شرایط لازم و بعد از ویراستاری و بدون داوری مجدد در یک شماره ویژه در بهار 1397 به عنوان مقاله علمی-پژوهشی در نشریه علمی - پژوهشی مهندسی سازه و ساخت چاپ خواهد گردید.