به استحضار کلیه نویسندگان محترم مقالات می رساند، برنامه زمان بندی ارائه مقالات شفاهی و پوستری بر روی سایت کنفرانس قرار گرفت.
نویسندگان مقالات می بایست با توجه به برنامه کنفرانس، نسبت به ارائه مقاله و یا نصب پوستر خود اقدام نمایند.
ضمنا ارائه دهندگان مقالات بایستی در صبح روز شنبه حضور خود را در قسمت پذیرش اعلام نمایند.

برنامه زمان بندی ارائه مقالات شفاهی

برنامه زمان بندی ارائه مقالات پوستری